B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021315 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie type wet prom. 04/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021042542 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021021226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031803 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten bet type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 16/07/2021 numac 2021203388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042534 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd voor het dekken van de uitgaven van he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021021466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als landbouwonderneming

erratum

type erratum prom. 04/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031908 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (1). - Errata
^