B.S. Index van de publicaties van 28 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997017013 bron nosource Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, 1 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht De lijst der referte-indexen van de maand Index A (s type wet prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997000361 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Verlengingen Bij ministerieel besluit van 17 a VAREL ALARM N.V type wet prom. 26/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997021198 bron diensten van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 type wet prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997003228 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Arlon 7e afdeli(...) Een perceel grond gekadastreerd sectie A, nr. 66

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimente type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000175 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wetgeving betreffende de vreemdelingen, inzonderheid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022451 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure type koninklijk besluit prom. 21/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000264 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997009539 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1996, dat in werking treedt op 1 juli 1997, wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Marc De Groote, bestuurssecretaris. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te d (...) type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000272 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister, inzake de toegang tot h type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997011218 bron ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997007089 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel - Eervolle onderscheidingen - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1509 van 18 april 1997, wordt Mevr. N. Smekens, hoofdmaatschappelijk assistente met pensioen, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold. Zij zal vanaf 8 (...) type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 is aan de heer Bachely, Freddy, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidshof te Berge (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997007103 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Speciale functie. Aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 1526 van 13 mei 1997, wordt in de categorie der hoofdofficieren, Kapitein-commandant J. Peeters, van het korps van de infanterie, vanaf 15 mei 1997, voor de du (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997000499 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissarissen. Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 12 juni 1997 wordt aan de heer Van den Berge, Henri, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Gent Hij word type koninklijk besluit prom. 11/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015079 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997003338 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een overgangsregeling voor de betaling van de administratiekosten van de uitbetalingsinstelling in de PWA-regeling type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022449 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012485 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 75 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 116 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997007111 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1540 van 3 juni 1997, wordt aan de heer André Dupuis, eerstaanwezend industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 maart 1998 af. type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015064 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 27 MEI 1997 Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015065 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 mei 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012489 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 59 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 12/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015080 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1974 tot regeling van de organisatie van de stage in de carrière Buitenlandse Dienst en in de Kanselarijcarrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 6, 10, 12, 68 en 90 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012491 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997000463 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 21/05/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997011216 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Economie bij de Instelling voor de Ontwikkeling van de Ondergrondse Vergassing

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de aanwezigheid van bedelaars, muzikanten en dagbladventers in de voertuigen en in de installaties van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

document

type document prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997011237 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand mei 1997 De parameters NC en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspan NC = 0, type document prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997009412 bron ministerie van justitie Tekst, zie beeld type document prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997017003 bron ministerie van economische zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997011247 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juni 1997 De parameters Nc en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspan Nc = 1

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997027320 bron services du premier ministre et ministere wallon de l'equipement et des transports Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 wordt de heer Sylvere Detroz, adjunct-afdelingschef bij de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" , benoemd tot Ridder(...) Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 wordt de heer Jea

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997009540 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. Benoemingen. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, blz. 16328, onder het opschrift" Hoofdbestuur. Benoemingen, dient te worden gelezen :" de heer Jean-Christophe Boulet, in plaats van" d I type erratum prom. 03/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997009555 bron ministerie van justitie Wet betreffende de wedden van titularissen van sommige openbare ambten. Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997007059 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1457 van 12 maart 1997 wordtEerw. heer Roger-J. Van den Berge opgenomen in het aktief kader der militaire aalmoezeniers en benoemd tot opperaalmoezenier van de katholieke eredienst, op (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997007065 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Speciale functies Benoemingen. Ontslagen. Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1470 van 18 maart 1997 : **** kapitein-ter-zee **** ****. Wouters, op 1 april 1997, ontslagen uit het ambt van commandant van het Wordt ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997012429 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Bergen, ter vervanging van de heer Nicaise, Henri De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997012464 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Bergen, ter vervanging van de heer Bachely, Freddy De betrokken organisat De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997008093 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor de Koninklijke Musea van Kunst en **** (****96036 rang 20). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) {3col1} **** ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997008087 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor het Ministerie van de **** ****(****96013). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) Wouters, Dirk, type aanwerving prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997008090 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** eerste geschoolde werklieden (rang 20)(****96027). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) {3col1Van ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997008092 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs . ****95306**** **** Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****, ****-****; 2. ****(...) 3. ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997009554 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 juni 1997 is aan Mevr. Ninane, S., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Barvaux en La Roche-en-Ardenne, opdracht gegeven om het ambt van klerk-griffier uit te oefen Bij ministeriee

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997003289 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 71e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997035793 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Wetteren Bij besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 wordt het ontwerp-plan De kaar type gewestplan prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997035603 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Ieper-Poperinge. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Ieper Een besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 1997 bepaalt : het hierbijgevoegd De kaar type gewestplan prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997035611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Limburgs Maasland. Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging op het grondgebied van de gemeente Kinrooi Bij besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 wordt het ontwerp-plan tot gedeeltelijke w Het plan type gewestplan prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Oosterzele Bij besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 wordt het ontwerp-pla De kaar type gewestplan prom. -- pub. 28/06/1997 numac 1997035748 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Hasselt-Genk. Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Hasselt-Genk op het grondgebied van de gemeente Lummen Bij besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 wordt een gedeeltelijke w Het pla
^