B.S. Index van de publicaties van 1 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997015049 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2) Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, ondertekend te 's-Gravenhage op 1 juli 1964. Opzegging door België type wet prom. 04/09/1996 pub. 01/07/1997 numac 1997015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007060 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Pensioneringen **** koninklijk besluit ****. 1458 van 12 maart 1997 wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. ****, van het korps van het niet-varend personeel, gepensioneerd op 28 oktober 1997 in toepassing der **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007058 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 1455 van 12 maart 1997 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht bekleedt, aangeboden door kapitein ****. ****, aangenomen op 1 maart 1997. Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Pensioneringen in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 1478 van 18 maart 1997: Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 juli 1997 in toepassing der **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Vaststellingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 1481 van 18 maart 1997: Landmacht Ingevolge een periode van tijdelijke **** voor de duur van één jaar op 1 december 1995 zal luitenant-kolonel ****. **** luitenant-kol type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007075 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Opnemingen van opper-, hoofd- en lagere officieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1486 van 28 maart 1997: Worden de hierna vermelde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007084 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Luchtmacht Bij koninklijk besluit ****. 1494 van 8 april 1997, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 is aan Mevr. Coppens, Monique, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 6 mei 1997, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 17/04/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997011203 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997003337 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van zekere koninklijke besluiten van uitgifte van openbare staatsleningen, uitgedrukt in frank type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022465 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, voor sommige forfaitaire verzekering type koninklijk besluit prom. 12/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997016164 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, betreffende het persoonlijk aandeel type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997022464 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 3, lid 2, van het koninklijk besluit van 30 december 1996 houdende tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, betreffende sommige honoraria, prijz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997012490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997035731 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 provisionele kredieten , basisallocatie 00.08 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997035735 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997027329 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 april 1994 tot vaststelling van de regels voor het openbaar onderzoek en de raadpleging betreffende de milieuplanning in het kader van de duurzame ontwikkeling

decreet

type decreet prom. 26/06/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997027330 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1994 tot aanstelling van een ombudsman van het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997003330 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 1997 Voor de vo(...) Voor het b

document

type document prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997011190 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor NormalisatiePublikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter kritiek (...) De ontwerpe type document prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997027331 bron ministerie van het waalse gewest Tekst, zie beeld type document prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997009431 bron ministerie van justitie Tekst, zie beeld type document prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997003295 bron ministerie van financien Tekst, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/04/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toewijzing van frequenties aan private radio's en de erkenning van deze radio's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de schijf 1997 van de overlegde onderzoeksacties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1995 houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997009560 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge Bij beschikking van 16 juni 1997, werd de heer Roze, R., rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Brugge, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 11 juni 1997, om het ambt van plaatsvervangen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997, is de heer Ocula, Thierry, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik ter vervanging van de heer Morelle, Pierre, wiens manda (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007071 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroeps-, reserve-, ****- en hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1480 van 18 maart 1997: Landmacht Hebben volgende benoemingen plaats in het kader van de **** **** kapitein-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997007074 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van hoofdofficieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1485 van 28 maart 1997, worden de hierna genoemde reserveofficieren benoemd in de hogere graad op 26 maart 1997, in de categorie van de ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997008123 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het Ministerie van **** (****96811). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd: (...) ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997009551 bron ministerie van justitie Wervingscollege der magistraten Bekendmaking van de rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage : Rangschikking van de laureaten van het examen van de Nederlandse taalro(...) 1. Wittouck, Koen; 2. S

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997009562 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997, dat in werking treedt op 3 juli 1997, is Mevr. Swinnen, M., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen lat Bij koninkl

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 16/05/1997 pub. 01/07/1997 numac 1997009561 bron ministerie van justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997012465 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 9 juni 1997 is de N.V. DAPEMO, Hoogbuul 10, te 2250 Olen, erkend geworden voor het afb(...) Bij ministerieel besluit van 9 juni 1997 is de Gmb type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 01/07/1997 numac 1997012466 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 9 juni 1997 is het laboratorium van de N.V. Onderzoekcentrum voor Bouwkunde, Lieven Bauwensstraat 4(...) (...)
^