B.S. Index van de publicaties van 2 juli 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/05/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997009525 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007067 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1475 van 18 maart 1997 wordt aangestelde adjudant-kandidaat aanvullingsofficier K. Roelants, op 27 december 1996, aangeste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997009387 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 april 1997: 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale ver 2° worden d type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007114 bron ministerie van landsverdediging Leger. Luchtmacht Vaststellingen van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 1544 van 3 juni 1997: Neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing van één jaar op 1 april 1996, kapitein van het vliegwezen M. Nous, van het korps van het Voor ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007068 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1476 van 18 maart 1997 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, Hij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007076 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Veranderingen van korps Bij koninklijk besluit nr. 1487 van 28 maart 1997: Wordt kapitein L. Leysen, van het korps van de artillerie, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit overgeplaatst naar het korps va Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007080 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Toelating tot het pensioen Bij koninklijk besluit nr. 1469 van 18 maart 1997, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder J. Camps, van het korps van de logistiek, tot het rustpensioen toegelaten op 1 december 1997, in toepas (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007104 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht. Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 1532 van 20 mei 1997, neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing van drie maanden op 1 oktober 1995 en vijf maanden op 1 februari 1996, luitenant L. Franckx, Voor ve type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007079 bron ministerie van landsverdediging Leger. Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1468 van 18 maart 1997, wordt het ontslag uit het ambt dat zij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, Zij gaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997012512 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Ontslagen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 is aan de heer Nicaise, Henri, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 5 maart 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007091 bron ministerie van landsverdediging Leger. Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1512 van 18 april 1997, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de Hij gaat op dez type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007113 bron ministerie van landsverdediging Leger. Medische dienst Toelating tot het pensioen Bij koninklijk besluit nr. 1543 van 3 juni 1997, wordt geneesheer-kolonel I. Biesemans, van het korps van de geneesheren, tot het rustpensioen toegelaten op 1 april 1998 in toepassing der same (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997009565 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 is de heer Dumont, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 j is aan de h type koninklijk besluit prom. 05/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden be type koninklijk besluit prom. 09/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997003339 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecte type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022361 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1987 tot wijziging van sommige bepalingen inzake de pensioenen van de vrijwillig verzekerden type koninklijk besluit prom. 19/03/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende de oprichting van een Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de chemische of fysicochemische ontledingen of de biologische, toxicologische of andere proefnemingen die met het oog op de toelating van een bestrijdingsmiddel voor niet-landbouwkundig gebruik moeten worden verricht type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997003346 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 20/03/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering, wat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid betreft, van artikel 94, § 2, b, van de programmawet van 30 december 1988 type ministerieel besluit prom. 15/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, p type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997003347 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van EASDAQ

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997035821 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts in 1997 en tot wijziging, voor het jaar 1997, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/1996 pub. 02/07/1997 numac 1997029103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de franstalige opiniepers voor het jaar 1996 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029166 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening aan de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » van de machtiging het geheel of een deel van haar programma's op te nemen in het geheel of in een deel van het televisiepro type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een afgevaardigde van de Regering bij de « Commission d'éthique de la publicité » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de locale en communautaire televisie Canal C ertoe gemachtigd wordt over het administratief arrondissement Namen heen uit te zenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en van twee leden van de "Commission de sélection des projets radiophoniques ayant accès au Fonds d'aide à la création radiophonique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van deskundigen bij de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997009564 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 19 juni 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Warnon, O., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, opdracht (... type beschikking prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 5 JUNI 1997 Ordonnantie tot opheffing van de belasting op de motorkracht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997012511 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, is de heer De Block, Pierre, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, van de Franse taalstelsel, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervangin Bij ko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007083 bron ministerie van landsverdediging Leger. Marine. Benoemingen van lagere officieren in het kader van de aanvullingsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1491 van 8 april 1997, worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse kandidaat-aanvullingsofficieren van wie de na Van Tigg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007069 bron ministerie van landsverdediging Leger. Landmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1477 van 18 maart 1997 worden de aangestelde onderluitenants leerlingen gesproten uit de 33e promotie van kandidaat-officieren industrieel Korps v

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997053524 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinenBekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Herreman, Octavie Victorine Herreman, Octavie Victorine, echtgescheiden van Moetwil, Paul, geboren t Alvoren

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997021196 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelneming aan een "Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling", programma "Duurzaam beheer van de No I. Inleiding De Minist

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997007102 bron ministerie van landsverdediging Leger. Medische dienst Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1524 van 5 mei 1997, worden de kandidaten-beroepsofficieren van de bijzondere werving van wie de namen volgen, op 26 sept Voor ve

verslag

type verslag prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997011227 bron ministerie van economische zaken Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan particulieren Jaar 1996 1.(...) 1.1. Inhoud van het gegevensbestand Eind 1996 waren in het gegevensbestand van de Centrale circa(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 02/07/1997 numac 1997035796 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Assenede, Destelbergen, De Pinte, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Lovendegem, Mell Bij

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/05/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 1997
^