B.S. Index van de publicaties van 29 juli 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021115 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende werking van de taalinspectie inzake onderwijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997009633 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 is aan de heer Cambier, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Moeskroen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koni is aan de hee type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022467 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese Farmacopee, derde uitgave type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997012517 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur en de minimumgrens van de duur van de arbeidsprestaties van de werklieden tewerkgesteld door twee ondernemingen die ressorteren onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997012470 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklied type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997003401 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank en van de N.V. Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Verzekeringen over te dragen type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1995 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen en -modaliteiten voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997015085 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren i type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021119 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de loopbaan van de taalinspecteurs type koninklijk besluit prom. 18/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997015086 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1974 betreffende de vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur, van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarri type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021122 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021214 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021118 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021121 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende het statuut van de secretaris-generaal en van sommige personeelsleden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021120 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de loopbaan van de adviseurs voor wetenschapsaangelegenheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022379 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 24/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022472 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997011199 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 1 juni 1992 waarbij een jaarlijkse landbouw- en tuinbouwtelling per 15 mei wordt voorgeschreven type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997021215 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997035861 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht aan de werkgevers betreffende de steun bij indienstneming De Federale Regering heeft verschillende maatregelen genomen om de herverdeling van de arbeid aan te moedigen en de werkgevers aan te sporen tot bijkomende indienstnemingen. De al Om iede

document

type document prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement Onderwijs, Onderzoek en Vorming 22 APRIL 1997. {dt}Besluit{edt} van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 7 Gelet op het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen in het organiek statuut en het algemeen reglement van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997021217 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Programma Duurzame mobiliteit. Oproep tot voorstellen. Waarschuwing : Wijziging afsluitingsdatum van de oproep, die bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsb De u type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997021224 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. Rentevoet van de verwijlintresten. Artikel 15, 4 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, Over

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997009631 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen: toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechts-gebied van het hof van beroep te Gent: 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 rechter in de r

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997008145 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs (rang 26) voor de Koninklijke **** (****96049) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend(...) 1. ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997008133 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industriële ingenieurs voor de federale wetenschappelijke inrichtingen (****96025). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997008134 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (rang 20) voor de Federale Diensten voor wetenschappen, techniek en culturele aangelegenheden (Nationale Dienst van Congressen) (****96038). **** ****(...) ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997008120 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** maatschappelijke assistenten voor de federale administraties (****96007). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) **** **** type aanwerving prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997008121 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor de ministeries en de instellingen die aan het statuut van het **** zijn onderworpen (****96008). Uitslagen **** ****(...) ****, ****, We

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997009632 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 juli 1997 zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel: de heer Maes, L., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; de heer De Ruyver, Y., onderzo de heer Saint-

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997027378 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 26 juni 1997 is de gedeeltelijke herziening van de gewestplannen Stavelot en Malmedy- Sankt Vith bepaald met het oog op de opneming van: - een recreatiegebied zonder - een gebi

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/07/1997 numac 1997012578 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 7 juli 1997 is het laboratorium voor Industriële Toxicologie van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc,(...) 1. De bepaling van de concentratie van

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022455 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 05/05/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^