B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997022566 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997000351 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 21 april 1997, genomen krachtens artikel 19, 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Burghgrave, Herman, gemeenteraadslid, dat he (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997000104 bron ministerie van binnenlandse zaken Voordracht van burgemeester Bij koninklijk besluit van 9 juni 1997, genomen met toepassing van artikel 13, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt voor het ambt van burgemeester van de gemeente Grobbendonk, provincie Antwerpen, om een ander (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997016137 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Luik Intrekking Bij koninklijk besluit van 20 januari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 houdende benoeming van zes rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Luik, w (...) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997022394 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 25 september 1996 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het j type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997012499 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997016124 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrale examencommissie. Benoemingen Bij ministerieel besluit van 14 april 1997 zijn benoemd tot lid van de centrale examencommissie voor de beroepskennis van : Voor de Nederlandse taalrol : Op voordracht van de Vlaamse Minister van Ond Schoonheidssp type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997000399 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité . Wijziging Bij ministerieel besluit van 29 april 1997 wordt het ministerieel besluit van 25 september 1987 gewijzigd houdende oprichting van het basisoverlegcomité (209) voor het Rijkspersoneel van het Provinciaal Gouv(...) (.

document

type document prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997040406 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/1997 pub. 14/08/1997 numac 1997029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier van opleidingseenheden "abstractie-scheikunde", "abstractie-fysica", "abstractie-wiskunde", niveau hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor socia

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997055532 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Goeury, Léona Goeury, Léona, ongehuwd, geboren te Châtillon op 15 februari 1902, dochter va Alvorens t

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997012553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Thumilaire, Marcel De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997009688 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : voorzitter van de arbeidsrechtbank te Hoei : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schri(...) Voor elke kandidatuur dient een afz

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997008216 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige bibliothecarissen Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige bibliothecarissen voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan (...) Functiebesc

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/08/1997 numac 1997021226 bron arbitragehof Arrest nr. 39/97 van 14 juli 1997 Rolnummers 956, 963, 964, 966 en 984 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 december 1995 tot wijziging van sommige bepalingen van titel I het beroep t
^