B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997003311 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Seneffe (vroege(...) Langs de autowegen A501 en A7/E10, drie percelen voor

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997016167 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012455 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012456 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997003443 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, "Europese Loterij 1997" genaamd type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012275 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012221 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in de auton type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 12/06/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997003349 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997009625 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997027424 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie en Gezondheid Bij ministerieel besluit van 2 juni 1997 wordt het centrum voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten "Centre d'information sanitaire asbl " erkend van 1 december 1996 tot 31 december (...) Bij ministerieel beslui type ministerieel besluit prom. 19/08/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997027423 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 wordt het besluit van 26 mei 1994 gewijzigd waarbij de renovatie van de site SAE/MC13-MC15 "Meubles Toff et Teintureries Hollebecq" te Moeskroen werd bepaald. B MOESKROEN. Bij

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 21/08/1997 numac 1997036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs VIII

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministeriële omzendbrief van 9 februari 1995 tot vaststelling van de minnelijke beroepsprocedure tegen de beslissingen genomen in het kader van de aanvragen om attesten die recht geven op fiscale en sociale voordelen. In artikel 23 van de wet van 15

document

type document prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997014104 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten. Nationale Orden Personen vreemd aan het bestuur Contingent « Verkeerswezen » Bij koninklijke besluit van 25 februari 1996 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopolds(...) Officier (bevordering) De heer Rossband, Andr type document prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997009497 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997003425 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997035704 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. Benoemingen. Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 worden benoemd : tot Officier in de Orde van Leopold II : De heren : Bauwens, Luc Roger, directeur; Ranginneming : 8.4.1995. Bouckaert, Er Ranginneming : 8.4.199 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997021075 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 februari 1997 : Wordt de heer Walter Loy, directeur van de Kla Het besluit treedt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997035684 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. Bevorderingen. Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 1996 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier R. De Vos, directeur, vanaf 15 no Hij zal het burgerli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/08/1997 numac 1997021251 bron arbitragehof Arrest nr. 40/97 van 14 juli 1997 Rolnummer 1020 Inzake : de prejudiciële vraag over de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, gesteld door de Arbeidsrechtba Het Arbit
^