B.S. Index van de publicaties van 2 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening de terugbetaling wordt opgelegd van een deel van de door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers toegestane renteloze leningen type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002064 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. Beheerscomité Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt het mandaat van voorzitter van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten toegekend aan de (.. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. Pensioneringen in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 1535 van 28 mei 1997 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 oktober 1997 in toepassing der **** **** type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de loopbaan van de informatici die tewerkgesteld zijn bij het Adviesbureau voor Organisatie en Beheer van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002071 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997009693 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding verleend aan de advocaten ter uitvoering van de artikelen 455 en 455bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997022486 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging, georganiseerd door de ziekenf type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002067 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende verscheidene verordeningsbepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht en de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002066 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002069 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997027445 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002070 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen type ministerieel besluit prom. 28/05/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997009694 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding verleend aan de advocaten ter uitvoering van de artikelen 455 en 455bis van het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036097 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvorming van de lerarenopleidingen van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997035987 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende erkenning van het vormingsprogramma van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen als vorming die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komt type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997035970 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omvang van de voortgezette lerarenopleidingen in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1985 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, woningen voor bejaarden, serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening, rusthuiz type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997035985 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 houdende maatregelen tot uitvoering van het onderwijsbeleid voor migranten in het voltijds secundair onderwijs van de eerste graad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997027443 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 9 februari 1987, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en ped type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997027442 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997036077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997007119 bron ministerie van landsverdediging Leger. Medische Dienst Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1547 van 9 juni 1997 : Worden de aangestelde onderluitenants-leerling-geneesheren gesproten uit de 71e promotie va Zij worden beno

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997021279 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Muntschouwburg. Openstaande betrekking De minister van Wetenschapsbeleid deelt mede dat de betrekking van financieel beheerder bij de Koninklijk De financiee type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997012602 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Pudzeis, Patrick D De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997009677 bron ministerie van justitie Buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat Werving van inspecteurs. Oproep tot de kandidaten I. Werving van inspecteurs Uiterste inschrijvingsdatum : 2 oktober 1997 Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk beslu Er zijn momenteel

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997015110 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 14/97. Aanwerving van een verantwoordelijke voor het project "Selectie, promoting en verspreiding van de roskleurige geit van Maradi" in Niger Het Algemeen Bestuur van d Doelstellingen en a

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997009736 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 1997, dat in werking treedt op 30 september 1997, is de heer Van Camp, R., procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan aanspraak op Bij koninkli

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997035926 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot aanvulling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart, Kapelle-op Een bes

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/09/1997 numac 1997009705 bron ministerie van justitie Tongeren. Jeugdrechtbank. Adreswijziging De jeugdrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zal vanaf 4 september 1997 bereikbaar zijn op het volgende adres : Predikherenstraat 8, 3700 Tongeren, tel. : 012/39 95 60.
^