B.S. Index van de publicaties van 3 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitvoering van artikel 104, 3°, i, van hetzelfde Wetboek type wet prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997003370 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Namen, 19e afdeling, Gelbr(...) Perceel grond voor een oppervlakte van 22 a 10 c

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997009643 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1964 betreffende het in werking stellen en de uitvoering van de wetten op het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997001255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997014173 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het gebruik van samengedrukt aardgas voor het aandrijven van auto's type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997016152 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 25 april 1997 wordt met ingang van 1 januari 1998, eervol ontslag verleend aan de heer Boonen, Ferdinand M.G., uit zijn functies van e.a. ingenieur-hoofd van dienst bij het Bestuur voor Ond Bij hetz type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003379 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997009740 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 is de heer Van de Velde, W., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 april 19 Hij kan zijn aansp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gedeeltelijke wijziging omwille van openbaar nut ANDERLECHT. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 1997 wordt beslist tot de gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblokken 231-235 » GANSHOREN. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997031196 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Niet-goedkeuring SCHAARBEEK. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 1997 verleent geen goedkeuring aan het basisdossier van het B.B.P. van het huizenblok 285 « Distelveld » van de gemeente Schaarbeek (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder Bestemmingsplannen. Goedkeuring ANDERLECHT. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 1997 wordt goedkeuring gehecht aan het B.B.P. « Neerpede Dorp » van de gemeente Anderlecht Dit bijzonder bestemmingsplan beoo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Basisdossier van bijzondere bestemmingsplannen Goedkeuringen ANDERLECHT. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 1997 keurt het basisdossier goed van het B.B.P. « Bara II » De goedkeuring van dit dossier gaat gepaard met

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997036079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 24 juni 1997 tot wijziging van het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997027441 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de statuten van de Autonome Haven van Namen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997008386 bron federale wetgevende kamers Abonnementen op de Parlementaire Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Verkoop van losse nummers Sedert de zitting 1996-1997 organiseert de Kamer van Volksvertegenwoordigers zelf de verkoop van haar Parlementair(...) Voor de zitting 1997-199

document

type document prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997003435 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Onteigeningsplan nr. 5495 steenweg op Stokkel Goedkeuring SINT-PIETERS-WOLUWE. Bij besluit van 27 maart 1996 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het onteigeningsplan Het openba

beschikking

type beschikking prom. 26/06/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997031269 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de Ordonnantie van 20 februari 1992 betreffende inrichtingen die bejaarden huisvesten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997009741 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bekendmaking van de openstaande plaatsen : gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekend bri (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997009737 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1997 zijn benoemd tot : - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout, de heer Aerts, V., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - g - griffier bi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997021227 bron arbitragehof Arrest nr. 42/97 van 14 juli 1997 Rolnummers 974 en 978 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 december 1995 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bes Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997016141 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 21 januari 1997 wordt de heer Corlier, Luc F.C.A., met ingang van 1 januari 1997 in vast verband benoemd tot landbouwkundig ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale die Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997016222 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 wordt de heer André De Kesel, met ingang van 1 juli 1997, voor een mandaat van twee jaar, benoemd tot assistent in het Nederlands taalkader bij de Nationale Plantent (..

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997000654 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft aan een contractuele medewerker beheerscontrole, dienst algemene directie van het algemeen b(...) Dit contractueel burgerpersoneel zal ter beschikking worden gesteld van de A

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 03/09/1997 numac 1997011267 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisatie open(...) NBN ISO
^