B.S. Index van de publicaties van 5 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen, die waterzuiveringsstations ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw, van de voorwa type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997011266 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Voorzorgskas voor Apothekers » , onderlinge verzeke(...) « Bruidsschats- en geboortever type koninklijk besluit prom. 20/03/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997021128 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997002048 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 wordt de heer Stefan Vos, selectieadviseur bij het Vast Wervingssecretariaat, op eigen verzoek, ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 februari 1997. type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022660 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014146 bron ministerie van verkeer en infrasructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014145 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 17/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997014163 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering v type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor titaangieterij, gelegen in de streek van Charleroi en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan wer type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit constructie van spoorwegmaterieel, gelegen op het Brugse grondgebied en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw, van de voorwaard type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die centrale en individuele verwarmingsapparaten vervaardigen, gelegen in de streek van Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de vo type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012566 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997012567 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997016169 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrale examencommissie. Benoemingen Bij ministerieel besluit van 4 juni 1997 worden benoemd tot leden van de centrale examencommissie voor de beroepskennis van : Voor de Nederlandse taalrol : Op voordracht van de Vlaamse minister van Molenaar en ha

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997036111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden voor en de procedure tot individuele erkenning van de volledige gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's of studiegetuigschriften met de diploma's, uitgereikt door de hogescho type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997036078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

protocol

type protocol prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997015115 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdragen inzake het Recht van de Zee waarvan de Belgische Regering depositaris is Intrekking van voorbehouden door Polen Op 24 juni 1997 is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een nota ver 1° bij

document

type document prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997040606 bron ministerie van financien Toestand op 30 juni 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997015089 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Kroonorde Koninklijke besluiten van 6 juni 1997 : 1. Worden benoemd tot Commandeur : de heer Eduard Brackeniers, Gewezen Directeur-generaal van de Vertaaldienst bij de Europese Commissie; de heer Frans De Koster, Ge 2. Wordt benoemd tot

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement Onderwijs, Onderzoek en Vorming 26 JUIN 1997. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling van de lijst van de inrichtingen bedoeld in artikel 10 van het decreet d.d. 27 oktober 1994 tot regeling van het ove De Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

erratum

type erratum prom. 11/03/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022440 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie. Erratum type erratum prom. 18/04/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997022442 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van universitaire ziekenhuisdiensten voor de Universitaire Instelling Antwerpen. Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997016158 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van de Orde van Architecten Ontslag. Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 wordt : aan de heer D. Gerard, onderzoeksrechter te Neufchâteau, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend re Bij ditzelf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997016159 bron ministerie van middenstand en landbouw Raden van Beroep van de Orde van Architecten Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 1997 wordt de heer G. de Biseau d'Hauteville, erekamervoorzitter bij het hof van beroep van Brussel, met ingang van 1 maart 1996 voor een termijn van vier (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997009742 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangeteke(...) Voor elke kandidatuur dient een a

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. Personeel Benoeming tot de graad van inspecteur. Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 23 januari 1997 in het Belgisch Staatsblad I

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997003426 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend Wijziging De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toe Gelet op

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997003441 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie en overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997003440 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie en overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997015113 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 Toetreding van Fiji en Tadzjikistan 1. Op 1 juli 1997 werden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Hande(...) 2. Over

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997015114 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de bekendmaking van de toltarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2. Protocol tot wijziging, onderteken(...) Op

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Raad van het Fonds van Scheepsjongens. Samenstelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 1997 wordt aan de heren Florizoone, D. en Vermote, J., afgevaardigden van de Rederscentrale S.V., eervol ontslag verleend als leden van de Raad van het Fon De heren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/09/1997 numac 1997014116 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de verkeersreglementering en van de Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 6 mei 1988 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen vo Voor d
^