B.S. Index van de publicaties van 6 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014177 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de rechten betreffende de erkenning van installateurs van huisschakelaars en van installateurs voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012372 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsduur en de vaststelling van de lo type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003396 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de lotenleningen 1921, 1922 en 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, alsook de lotenleningen 1932, 1933, 1938 en 1941 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003482 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gelast aandelen van de N.V. Beroepskrediet over te dragen type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012339 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voor type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012385 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de uitwerking van een onderhandelingsproced type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012334 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het sectoraal tewerkstellingsplan type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012373 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de verplichte aanwerving van sommige uitz type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014176 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aansluiting van huisschakelaars op de openbare telecommunicatie-infrastructuur type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende vormingsinitiatieven ten behoeve van de r type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012308 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het recht op loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012238 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, ge type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997012235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003484 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitster van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel Besluit van 24 april 1997 werd de N.V. Jacobs erkend als ophaler van afvalolie, met uitzondering van afvalolie die meer dan 50 ppm PCB bevat, vanaf de datum van ondertekening tot en met 31 december 1999. type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 24 april 1997 werd de N.V. Jacobs erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen vanaf de datum van ondertekening tot en met 31 december 1999. Bij ministerieel besluit van 28 Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997031317 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 16 juin 1997 werd de N.V. Mourik erkend als ophaler van gebruikte PCB/PCT met een concentratie hoger dan50 ppm, voor een periode die loopt vanaf 1 juli 1997 tot 31 december 2000. Bij ministeri Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997000569 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 7 augustus 1997 worden de heren P. Bolland, gouverneur van de provincie Luik, en P. Breyne, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, aangewezen om de functie van r (... type ministerieel besluit prom. 07/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997003397 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de trekkingen van de lotenleningen 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 en 1941 type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997014178 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van installateurs van huisschakelaars en van installateurs voor eigen rekening type ministerieel besluit prom. 05/08/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997011303 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 18/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 31 december 1992, betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997036121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bezoldiging van het tijdelijk onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997000570 bron ministerie van binnenlandse zaken College van provinciegouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 (...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997035703 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Auteursrecht. - Volgrecht De lijsten der kunstenaars, aangesloten bij de S.A.B.A.M. , samenwerkende vennootschap, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, dienen aangevuld te worden met : A(...) Cert (= Van Belleghem, Geert) Chat (= De Keersmaecker, Chantal) C type document prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997040036 bron nationale bank van belgie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 10/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997027477 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een afvalcatalogus. - Errata type erratum prom. 15/07/1997 pub. 06/09/1997 numac 1997036122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022565 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische raad voor ziekenhuisverpleging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag ui Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022589 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol o Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022587 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningsraad voor gehoorprothesisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Hernieuwing van mandaten. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, a Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022600 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zi Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningsraad voor bandagisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, al Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022503 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes 1° Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat va Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontsl Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022502 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische boekhoudkundige en statistische commissie. Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Techni Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997022499 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Franstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, in de hoed - Mevr

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997053575 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hoogemans, Louise Hoogemans, Louise Antoinette, ongehuwd, geboren te Elsene op 18 juni 1912, Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997009748 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde : 1; - plaatsvervangd rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1 . De(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonder

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997009751 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, dat in werking treedt op 14 september 1997, is aan de heer Fobe, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek.

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/09/1997 numac 1997003433 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de geregistreerde bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren. - Wijziging De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wet van Gelet op
^