B.S. Index van de publicaties van 10 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het Gerechtelijk Wetboek - Duitse vertaling van de artikelen 728 en 1017

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012309 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007142 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012336 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de procedure bij geschillen type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012353 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bezoldiging voor studenten type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de oprichting van een beperkt comité in de schoot van het Paritair Su type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de organisatie van een onderhandelingsprocedure om afdankingen te verm type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, b) waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 van het type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012380 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het sectoraal tewerkstellingsplan type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen op 57 jaar type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012337 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het recht op loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012293 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007140 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997016231 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bevordering van de bestrijding van de brucellose van schapen en geiten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997016228 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1994 betreffende de erkenning van melkinrichtingen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997022647 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12°, type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997003486 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 3 april 1997 met betrekking tot het inventariseren van het buitenlandse betalingsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en van de lopende rekening van de betalingsbalans van he type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007141 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007139 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthand type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012253 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage verschuldigd aan het Fond type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997012319 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het Fo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende het personeelsreglement bij het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/1997 numac 1997014123 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 24 maart 1997 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn ondern(...) Voor de raadpleging van de

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997036115 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akte : Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend te Brussel op type decreet prom. 15/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997036117 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akte : Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, onder

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 13 juni 1996 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toewijzing aan de « Radio-Télévison belge de la Communauté française" van hertzfrequenties bestemd voor de digitale klankradio-omroep

erratum

type erratum prom. 23/04/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997022651 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 10/09/1997 numac 1997031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de procedure van het onderzoek, de inning en de vervolgingen inzake gewestelijke autonome fiscaliteit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/1997 numac 1997009760 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Berchem : 1; - Grâce-Hollogne : 1; - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Oudenaarde : 1.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/1997 numac 1997009759 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 augustus 1997 : - is aan de heer Dyck, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Berchem; - is aan de he - is aan de heer

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 10/09/1997 numac 1997011324 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand september 1997 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 1997 respectievelijk vastg Iga = 0,
^