B.S. Index van de publicaties van 11 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009531 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type wet prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997009756 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijke besluiten van 19 augustus 1997 worden op datum van 1 augustus 1997 benoemd tot laboratoriumchef : - de heer Baudonck, H., eerstaanwezend agent-laboratoriumoperateur bij het parket bij de rechtbank van ee - de heer C type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012400 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997009763 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 is de heer Van Camp, R., procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012391 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering voor bestaansze type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997041800 bron ministerie van financien Toestand van de Depositio- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 1996 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (... type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkg type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997022500 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van afsluitingen betreffende de bevordering door verhoging in graad of door overgang naar het hogere niveau en de verandering van graad tussen sommige bestuursafdelingen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondhe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997022307 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 31 oktober 1996 worden bij de Gerechtelijk-Geneeskundige dienst aangewezen als geneesheren-experten : - Expertisecentrum Antwerpen : Mevr. Dokter De Meyere, Chr - Expertisecentr

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juni 1997 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 1997 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als monument, wegens haar historische en artistieke waarde, de to Bij besl type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 1997 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van hun artistieke, es Bij besl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997035972 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997036118 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van de volgende internationale akte : Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoï op

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vorm van de inventaris van consultanten, evenals de data van de nieuwe inventarissen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 augustus 1996 tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 22 april 1969 betreffende de be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie, voor het academiejaar 1997-1998, van de toegang voor de afgestudeerden van het hoger onderwijs tot universitaire studies van de tweede cyclus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van dat d.d. 2 juli 1996 tot vaststelling van de inrichting van het academiejaar en van de voorwaarden tot weigering van een inschrijving en houdende algemene regeling van de examens in de do type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de Belgische en buitenlandse diploma's die het mogelijk maken het bewijs te leveren van een voldoende kennis van de Franse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat de Franse Gemeenschap betreft, van het koninklijk besluit d.d. 11 december 1987 tot vaststelling van het organiek reglement voor Rijksonderwijsinrichtingen met volledig leerplan, waarvan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997009762 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 is Mevr. Van den Broeck, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtban (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/09/1997 numac 1997023029 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille tussen een bijkantoor van een onderneming met maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een onde De por
^