B.S. Index van de publicaties van 12 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997003359 bron ministerie van financien Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997. - Sectie « Tewerkstelling en Arbeid » type wet prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997003409 bron ministerie van financien Administratie van de BTW., registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Arlon, 3e af(...) Lot 5. Een niet gekadastreerd perceel grond sectie B, v

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997022606 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997022648 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997009757 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wordt de heer Poelaert, J.-P., officier-commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op datum van 1 augustus 1997, be Bij koni type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bo type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1980 houdende s type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1978 betreffende de type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997012264 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 1995 tot vastst type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997002089 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de personeelsleden van de Regie der Gebouwen titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997016227 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1993 betreffende de inrichting van de zwoegerziektebestrijding bij het schaap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 mei 1997, worden ingeschreven op de bewaarlijst als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, de (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 november 1995 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997035969 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 20/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/07/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997014198 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor het opzetten en exploiteren van een semafoonnet in België volgens de ERMES-norm

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 15/07/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997036112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

document

type document prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997011268 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter (...) De ontwerpen zijn type document prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 28 maart 1997 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 1996, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende het ont OUDERGEM

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 20 maart 1996 tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 09/06/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997003474 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake occasionele informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt en de nieuwe markt van een effecte type erratum prom. 08/10/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997003467 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens. - Errata type erratum prom. 13/01/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997003471 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten. - Errata type erratum prom. 12/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997003469 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen reglement van het Interventiefonds van de beursvennootschappen. - Erratum type erratum prom. 06/12/1996 pub. 12/09/1997 numac 1997003470 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 betreffende het misbruik van voorkennis over sommige financiële markten. - Errata type erratum prom. 28/02/1997 pub. 12/09/1997 numac 1997003473 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1995 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997009771 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 2 september 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen is aan de heer Lete, J.-P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 1997 werd de heer Marc Gedopt benoemd tot honorair Consul van België te Rotterdam, met als ressort het gedeelte van de provincie Zuid-Holland gelegen ten zuiden van de zuidelijke Afscha

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997009772 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Brussel : 1. -plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamoir : 1. Deze plaats ver -plaatsvervangend re

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/09/1997 numac 1997009770 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Piccart, E., beambte bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 29 augustus Bij ministe
^