B.S. Index van de publicaties van 13 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997000489 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 15 mei 1997 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 17 sept Dit besluit type wet prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde type wet prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997009776 bron ministerie van justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissie te Eupen, waarvan de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter werden aangewezen doo Effecti type wet prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997003408 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Walcourt, 14e af(...) Grond gelegen langs de N5, gekadastreerd sectie B, zon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopb type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012659 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997016156 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 15 maart 1926 Aanduiding van plaatsvervangend inspecteur-dierenarts Bij ministerieel besluit van 6 juni 1997 wordt de heer Albesssart, Philippe, aangenomen dierenarts, te Ronse, benoemd tot plaatsvervangend (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997011323 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag van drie plaatsvervangende leden en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012299 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de instelling van het halftijds bru type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012250 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds v type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modellen van berichten en kennisgevingen die bedoeld worden in de artikelen 433 en 434 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen inzake gemeentebelastingen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het centraal akko type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012267 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven ten voor type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997015130 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1954 houdende organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012324 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997015132 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 22/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van bestuur en van het Bestendig Comité van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 houdende reglement van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 tot vaststellling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997021263 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Noens, Sabine; Gillaerts, Karen; Huyge, Natalie; Naulaerts, Gilbert; Vanzem, Christiane; Deze za

document

type document prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997040037 bron nationale bank van belgie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 13/01/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997003472 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het marktreglement van de Beurs van Brussel. - Errata type erratum prom. 20/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997003475 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het marktreglement van EASDAQ. - Errata type erratum prom. 15/10/1996 pub. 13/09/1997 numac 1997003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van EASDAQ. - Errata type erratum prom. 30/06/1996 pub. 13/09/1997 numac 1997003466 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de erkenning van EASDAQ Errata type erratum prom. 28/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997009747 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding verleend aan de advocaten ter uitvoering van de artikelen 455 en 455bis van het type erratum prom. 10/06/1996 pub. 13/09/1997 numac 1997003465 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ. - Errata type erratum prom. 20/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997003476 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van EASDAQ. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997022588 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zi Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997022654 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eer Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997022653 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningsraad voor opticiens ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 19 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997000666 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden Tweede oproep tot de kandidaten De rijkswacht werft een contractuele medewerker beheerscontrole aan, dienst a(...) Dit contractueel burgerpersoneel zal ter beschikking worden gesteld van de Alge

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het diploma van gegradueerde verpleger wordt toegekend

verslag

type verslag prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997023185 bron brusselse hoofdstedelijke raad BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Abonnementen op de publicaties Parlementaire sessie 1997-1998 De publicaties van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Verenigde Het Beknopt Versl

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/09/1997 numac 1997000493 bron ministerie van binnenlandse zaken Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 21 mei 1997, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan de C.V. Instrucom, onder het nummer 20 0446 29 gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Pietersnieuwstraat 26, op verzoek van de Dit bes
^