B.S. Index van de publicaties van 17 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997023401 bron ministerie van economische zaken Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 8 september 1997 wordt ingeschreven als hypotheekonderneming, de naam (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in de provincie Namen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 juni 1997 wordt de heer Luc Van Hamme, eerstaanwezend ingenieur, met ingang van 1 maart 1997, door verhoging in graad bevorderd tot de graad van hoofdingenieur-directeur. Bij koninklij Een beroep type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000626 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het aanvragen en de betaling van door de rijkswacht uitgevoerde uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000624 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de betaling van door de rijkswacht uitgevoerde prestaties van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997000625 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om de rijkswacht tijdelijk tegen betaling prestaties te laten leveren ten behoeve van de gemeenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die gietijzeren remschoenen voor spoorwegmaterieel produceren gelegen in de streek van Charleroi en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997003451 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende het reglement van de BingoVision, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de uitvoering van de wet van 3 april 1995 - Hoofdstuk II type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012257 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling v type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997016143 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995 type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 1 type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van d type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997012461 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1 type koninklijk besluit prom. 23/04/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997003418 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Niet-erkenning als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 31 juli 1997 wordt de vennootschap Ascor Analyse bv, Takkebijsters 13 B, 4817 BL Breda, Nederland, niet erkend als bodemsaneringsdeskundige. Bij ministerieel besluit van (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997003494 bron ministerie van financien Aanstelling. - Benoeming tot lid Bij ministerieel besluit van 29 augustus 1997 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt Mevr. Anne Vleminckx benoemd tot lid van het directiecomité van de effec (.. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997003493 bron ministerie van financien Directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 29 augustus 1997, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt eervol ontslag uit zijn amb (.. type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997003423 bron ministerie van financien Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit. - Mandaten Bij ministerieel besluit van 21 november 1996, dat uitwerking met ingang van 1 mei 1996 heeft, wordt artikel 1, 4°, tweede streepje van het ministerieel besluit van 12 ja « - we

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997036109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering over de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de commissies van advies voor het buitengewoon onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027467 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Boeur" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027461 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "l'Etang Macar" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027463 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Moinet" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027460 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Bourcy" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Hannerhaassel" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027470 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Sol fagne" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027471 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Buret" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027469 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Cowan" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027468 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Roset" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027473 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "La Fagne du Curé" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027472 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Vellereux" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997027464 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Poteau"

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 17/09/1997 numac 1997036107 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Gezins- en Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

document

type document prom. 17/12/1996 pub. 17/09/1997 numac 1997015104 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Tsjechische en Slovaakse Federatieve Republiek en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997009701 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, klerk-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 1997 Het Ministerie van J Deze examens

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 wordt de heer Philippe Durand, eerstaanwezend ingenieur bij de Regie voor Maritiem Transport, met ingang van 30 mei 1997 ambtshalve overgeplaatst in de graad van eerstaanwezend ingen (...

registratie

type registratie prom. -- pub. 17/09/1997 numac 1997023399 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 8 september Deze onderneming
^