B.S. Index van de publicaties van 18 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/1996 pub. 18/09/1997 numac 1996015123 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Oosterse Republiek Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 4 november 1991 type wet prom. 10/06/1996 pub. 18/09/1997 numac 1997015120 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992 type wet prom. 10/06/1996 pub. 18/09/1997 numac 1996015121 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Georgië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 type wet prom. 16/07/1996 pub. 18/09/1997 numac 1996015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de B.L.E.U. en de Republiek Mongolië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 maart 1992 type wet prom. 10/06/1996 pub. 18/09/1997 numac 1997015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven, ondertekend te Nicosia op 26 februari 1991

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022547 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 27/06/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012666 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, § 5, 2ter, en 3, § 1 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012665 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30, § 4, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997009786 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt de heer Van Leemput, R., eerstaanwezend agent-laboratoriumoperateur eerste klasse bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op datum van 1 augustus 19 (...) type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1994 tot uitvoering van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en betreffende een inhouding op de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1978 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022545 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 12/06/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de door de verzekeraars aan te wijzen actuarissen betreft, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997022544 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het Fonds voor de beroepsziekten van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van afdelingen in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 1997-1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende het halftijds brugpensioen In het kader van de voorlichtingscampagne rond arbeidsherverdeling heeft het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zopas een bijgewerkte uitgave gepubliceerd van de brochure « Wegwijs in. De bro type bericht prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997021300 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 26 juni 1997 in zake het openbaar ministerie tegen A. Julin en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is in « Word type bericht prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997021303 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 augustus 199 Die zaa type bericht prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997021301 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 juni 1997 in zake V. Picard tegen de n.v. Winterthur Europe Assurance, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Is h

document

type document prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997009609 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997009706 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 1997 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegad Vorenve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlening van de vergunning aan de N.V. « Société de Téléachat » voor de produktie van een televerkoop-dienst

arrest

type arrest prom. 05/09/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997003495 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Arrondissementscommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 april 1997 wordt de heer Guy Bracaval benoemd tot commissaris voor het arrondissement Moeskroen. Bij koninklijk besluit van 18 april 1997, wordt de heer Xavier Bossu beno (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997031402 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende correctie van en aanvulling op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 mei 1997 houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake onderwijs

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997009788 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - raadsheer in het hof van beroep te Brussel van wie de voordracht toekomt aan de provincieraad van Vlaams-Brabant : 1. -advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik : 1. De kandidature

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003487 bron rekenhof Werving van mannelijke en vrouwelijke Franstalige adjunct-auditeurs Het Rekenhof organiseert in samenwerking met het Vast Wervingssecretariaat twee vergelijkende wervingsexamens 1. Beschrijving van de functie In de organisatie van de Belgische federale

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997009787 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 september 1997 : - zijn benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie : - de heer Close, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik; - de heer Londers, Gh., kamervoorzitte - is de heer Van Gel

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003448 bron ministerie van financien Herdiscontering- en Waarborginstituut Depositobeschermingsregeling Bekendmaking overeenkomstig punt 4 van de mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 1995 over de depositobeschermingsregeling bij de kredietinstellin De op 31 ja

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003406 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 1997 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 23 juli 1997. De voorzitter, J.-L. Duplat. De op 28 januari 1997 opgemaakte lijst(...) type lijst prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003477 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 26 augustus 1997. De voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie voor (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997000583 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking Bij ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997000582 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 25 jun De ve

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003464 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een in de financiële sector bedrijvige instelling en een kredietinstelling en(...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 en artikel 73 van de wet van 6 april 1995 he( type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 18/09/1997 numac 1997003488 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 01/09/1997 pub. 18/09/1997 numac 1997003490 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^