B.S. Index van de publicaties van 19 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000491 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 23 mei 1997 wordt vergunning verleend tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de heer Erik De in a type wet prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000612 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 19 juni 1997 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel b De erken type wet prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009714 bron ministerie van justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken Gewone zittijd van november 1997 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidaten, Deze ex type wet prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000663 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 30 Dit besl type wet prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000561 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 19 juni 1997 zijn de volgend de heer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007132 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1561 van 20 juni 1997, wordt aangesteld adjudant kandidaat-aanvullingsofficier I. Liekens, op 27 december 1996 aang (...) type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016204 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor landbouwkundig onderzoek-Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 wordt de heer Deroubaix, Jean, hoofdinspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in zijn ambt in dienstactiviteit behouden tot 31 juli 1997. Het koninkl type koninklijk besluit prom. 17/02/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022445 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000216 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 18 juli 1997 wordt aan de heer Hendrik Nijs de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de voormalige gemeente Opoeteren verleend. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1564 van 24 juni 1997 : Wordt ingevolge het beëindigen van zijn wederdienstneming in het kader van de hulp Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007122 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Ontneming van de graad Bij koninklijk besluit nr. 1554 van 16 juni 1997 wordt de graad als reserveofficier van de marine van vaandrig-ter-zee tweede klasse W. Depuydt, ontnomen van rechtswege op 8 mei 1995. type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Landbouweconomie type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor landbouwkundig onderzoek-Gembloux type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016200 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009790 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 is de heer Ladrière, G., procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten de opbrengst van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van subsidies voor projecten voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997011322 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wordt aan de onderneming « ACTELdirect » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel i(...) - « Ongevallen » (tak 1); - « type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Bij koninklijk besluit van 23 april 1997, dat in werking treedt op 30 april 1997, wordt de heer Bert FIERENS, te Duffel, als ver Nationaa type koninklijk besluit prom. 17/06/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022428 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake de beoordeling bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 05/06/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997022429 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu bevoegd zijn om de voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997000656 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997021299 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 juli 1997 in zake de n.v. Ludeco tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Sche type bericht prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997021302 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 augustus 199 Die zaa type bericht prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997021269 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juli 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juli 1997, heb Die zaa

document

type document prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009733 bron ministerie van justitie Examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder. - Zitting 1997 1. De zitting 1997 zal in de tweede helft van november 1997 geopend worden. 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de Voorzitter van de Nationale K 3. De exam

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009793 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Charleroi : Bij beschikking van 11 juli 1997 werden de heren Bastin, R. en Mertgens, W., ererechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997022390 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 september 1995 wordt de heer Gathy, Luc, op 7 april 1995, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd in de hoedanigheid van informaticus bij de Algemene Diensten - Bestuur voor Informatieverwerkin De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming in de graad van generaal-majoor van het vliegwezen Bij koninklijk besluit ****. 1559 van 20 juni 1997, heeft volgende benoeming plaats in het kader der beroepsofficieren op 26 juni 1997, in de categorie der opperofficier Generaal-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997 wordt de heer Jean Vandecasteele benoemd tot burgemeester van de stad Oostende, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Oostende, ter vervanging van de heer Julien Goekint, di Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997014199 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt benoemd tot havenkapitein van de haven van Gent : de heer Dirk Vernaeve, kapitein ter lange omvaart. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007121 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen in de graad van onderluitenant beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1552 van 16 juni 1997, worden de aangestelde onderluitenants-leerlingen gesproten uit de 34e promotie van kandidaat-officieren indust Lardinois,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997053514 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Rousseau, Jacques Rousseau, Jacques, geboren te Ath op 19 augustus 1925, wonende te Lessine Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009789 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : 1; - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1; - te Bergen : De kandidaturen voor e

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007134 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de graad van luitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1565 van 24 juni 1997 wordt de kandidaat-beropsoffier van de bijzondere werving van wie de naam volgt, op 26 maart 1997 benoemd in de gra Voor verder

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997009792 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 september 1997 : - is aan de heer Poncelet, A., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - is aan de - is aan de h

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997007118 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1545 van 9 juni 1997 wordt de heer Christian-M. Steen, op 1 juli 1996 in vast verband tot repetitor « Frans » aan de Koninklijke Militaire School benoemd.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031347 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997 type overeenkomst prom. 10/07/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de aanpassing van de middelenbegroting van de Brusselse Agglomeratie voor het begrotingsjaar 1997

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 19/09/1997 numac 1997011263 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen de aangegeven prijzen, bij het(...) Opmerkingen
^