B.S. Index van de publicaties van 20 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering tegenmoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997003411 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Bij koninklijk besluit van 30 mei 1997, dat in werking treedt op 12 juni 1997, wordt de heer Frans Dirix, te Melle, als v Paritair type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997027474 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de oprichting van het "Parc naturel du Pays des Collines"

decreet

type decreet prom. 30/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, titel I tot IX, bijlagen I tot VII, protocol type decreet prom. 30/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de interregionale kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de europese gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de mercado comun del sur en zijn deelnemende staten, anderzijds, de gezamelijke verklaring, de briefwiss

document

type document prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997027475 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 september 1997 van het bedrag van het normale loon dat in aanmerking komt voor de toepassing van de wetgeving inzake betaald educatief verlof, aan het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden In het Belgisch Staatsblad nr. type document prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997027476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1995 houdende aanstelling van de leden van de Raad van de Franse Gemeenschap voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 10 oktober 1989 tot vaststelling van de lijst van de substanties en van de middelen bedoeld bij de wet van 2 april 1965 waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij s

erratum

type erratum prom. 25/04/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling. - Errata

beschikking

type beschikking prom. 26/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997031268 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur type beschikking prom. 26/06/1997 pub. 20/09/1997 numac 1997031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanvulling van de Ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003461 bron ministerie van financien Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 april 1997 wordt de heer Pricken, F.W.J., auditeur-generaal, benoemd tot directeur-generaal in overtal, met ingang va Hij wordt aan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003457 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 worden de heren Cadiat, J.-M., A.V.G., Van Sprundel, P.G.M., Vermander, J.B.A., Annicaert, P.F.C.A., en Mevr. Smet, G.M.C.J.M., in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003456 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997 wordt de heer Collet, L.J., eerste auditeur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, met ingang van 1 augustus 1997, er benoemd tot auditeur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003462 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 1997 wordt de heer Van Overberghe, J.K., auditeur-generaal, met ingang van 1 november 1996, benoemd tot de graad van directeur-generaal. Bij koninklijk besluit van 2 Voor de raadpl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003458 bron ministerie van financien Administratie van de bijzondere belastinginspectie Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 mei 1997, wordt de heer Vandercapellen, G., auditeur-generaal bij de Administratie van de fiscale zaken, benoemd tot de graad van directeur-generaal van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997016113 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 maart 1997 worden benoemd of bevorderd vanaf 15 november 1996 : Leopoldsorde Officier de heren : R. Timmerman, meester kleermaker , te (...) M. Wathelet, bestuurder van venno type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997003459 bron ministerie van financien Algemeen administratie van de belastingen Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 1997 wordt de heer De Greef, H., directeur-generaal in overtal, tweetalig adjunct bij de Centrale Diensten van de Administratie der directe belastingen, ben (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997031409 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie Benoemingen Bij besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 augustus 1997 wordt de heer Christian Bayi benoemd tot opdrachthouder bevoegd voor het algemeen admin Bij bes

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997009796 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend sc Voor elke kandid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997008196 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-controleurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. Van De type aanwerving prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997007149 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-hulpofficieren in 1998 1. In 1998 zal een werving van kandidaat-hulpofficieren van de volgende vormingscyclussen plaatsvinden : kandidaten leerling piloot voor de Luchtmacht - Promotie 98A en Promotie 98B 2. a) De i b) De inschr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997009799 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 1996, in werking tredend op 30 september 1997, is de heer Van Huffel, K., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Hij heeft aanspra Bij koninkli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997021297 bron arbitragehof Arrest nr. 44/97 van 14 juli 1997 Rolnummer 1002 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gesteld door de Arbeidsre Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997021298 bron arbitragehof Arrest nr. 41/97 van 14 juli 1997 Rolnummer 970 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 320 en 332 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters wijst na beraa

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/09/1997 numac 1997031263 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevordering Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 29 mei 1997, wordt Mevr. Fourez, Marie-Thérèse, echtg. Abeloos, vanaf 1 mei 1993, benoemd tot de graad van h (..
^