B.S. Index van de publicaties van 23 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997003386 bron ministerie van financien Verkoop van verlaten goederen of goederen zonder consignatie Op 14 oktober 1997 van 9 uur tot 11 u. 30 m. en van 13 uur tot 15 u. 30 m. zal de Inspecteur-beheerder van het Kantoor der Douane en Accijnzen te Brussel Entrepot, Havenlaan 104-106, t De goed type wet prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997007150 bron ministerie van landsverdediging Representatieve syndicale organisatie Overeenkomstig artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair personeel, gewijzigd door de wet van 1 september 1980 en van 21 (...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997009802 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 is de heer Denolf, M., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Rechterlijke Bij koninklijk b type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997009803 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 13 maart 1997 wordt, met ingang van 2 december 1997, een einde gesteld aan de functies van de heer Gheuens, J., officier-hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de recht Het is h type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997009590 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van ope 2° worden de type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997002079 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij arbeidsovereenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997000684 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 8 september 1997 wordt de heer Dezitter, Georges, op zijn verzoek, met ingang van 1 november 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Evere Hij wordt type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022649 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Rijksuniversiteit te Gent » type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997000686 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 1996-1997 type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997009785 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de protestwet van 3 juni 1997, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en tot wijziging van het koninklijk besluit van type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure voor de toepassing van de artikelen 30 en 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, en van de procedure met betrekking tot het bewijs van de gelijkwaardige vermindering v type koninklijk besluit prom. 07/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997003453 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1996 tot vaststelling voor 1997 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997011316 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 28 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 18/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997011289 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 17/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997016205 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot oprichting van het Comité van deskundigen bedoeld in artikel 5, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, hierna 'dierentuinencommissie' genoemd type ministerieel besluit prom. 08/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997000665 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de beveiligde ruimte type ministerieel besluit prom. 01/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997014157 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1995 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake interlandelijke adoptie type decreet prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type decreet prom. 18/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997027484 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/01/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997000256 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997009801 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 1 september 1997, heeft de heer Willems, J.-J., verkozen tot kamervoorzitter.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 1996-1997 van de Raad van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 06/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997003449 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 Erratum type erratum prom. 20/05/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de beperkingen van opstijging en landing tijdens de nacht te Brussel-Nationaal. - Errata type erratum prom. 13/04/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997003372 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België. - Erratum type erratum prom. 24/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de ti

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997000682 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 8 september 1997 is de heer Verstuyven, Filip, benoemd tot commissaris van politie van de gemeente Erpe-Mere . Bij koninklijk besluit d.d. 8 september 1997 is(...) Bij koninklijk besluit d.d.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997009804 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Sint-Joost-ten-Node : 4; - Le Roeulx : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde Voor elke kandidatuur d

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/09/1997 numac 1997011244 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten Personeel. - Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijke besluiten van 23 mei 1997 werden door verhoging in graad benoemd : met ranginneming op 1 februari 1997, tot de graad van inspecteur-generaal, de heer Geur op 1 maart 1997

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/07/1997 pub. 23/09/1997 numac 1997022574 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^