B.S. Index van de publicaties van 24 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997000575 bron ministerie van binnenlandse zaken Detacheringen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de detachering van de heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad van State, bij de Minister van Waalse Regering belast met de Ruimtelijke Ordening, de Uitrusting en het Vervoer, om er Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997000522 bron ministerie van binnenlandse zaken Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997 wordt de heer Philippe Bouvier, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om vanaf de maand september 1997, de volgende cursussen te doceren : 1° tegen 40 uren verde 2° tegen 3 type koninklijk besluit prom. 10/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997012427 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 1997, wordt de heer Jan Sap benoemd tot effectief lid van de Erkenningscommissie bedoel Bij hetzel type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997000376 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassi type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997009805 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt Mevr. Hoste, B., bevestigd in haar functie van attaché in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en (...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997011325 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaringen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wordt de oprichting van aardgasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Leuven, Tienen, Zoutleeuw, Landen, Bij koni type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022446 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003481 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 betreffende de organisatie van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022448 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschaal verbonden aan de bijzondere graden van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997016198 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, ééndagskuikens en fokpluimvee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027488 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027478 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van het "Comité régional du Trésor" (Gewestelijk Comité van de Schatkist) type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027486 bron ministerie van het waalse grwest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 betreffende de huur van woningen beheerd door de "Société régionale wallonne du Logement" of de door haar erkende maatschappijen, gewijzigd bi type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027480 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 19 november 1992 tot instelling van een premie voor de huurders die een verbeterbare woning vernieuwen in het kader van een renovatiehuurcontract type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997027479 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de "Société régionale wallonne du Logement" hypothecaire leningen toestaat

decreet

type decreet prom. 16/12/1996 pub. 24/09/1997 numac 1997033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

bijzonder règlement

type bijzonder règlement prom. 02/09/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzonder reglement betreffende het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de wijze waarop het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten de opbrengst van de ontvangen bijdragen toewijst aan de toekenning van subsidies voor proj

document

type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003534 bron ministerie van financien 21. Pensioenen, bl. 1-14. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003538 bron ministerie van financien 32. Economische Zaken, bl. 1-30. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003542 bron ministerie van financien 3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen. 18. Financiën, bl. 1-2. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003531 bron ministerie van financien 17. Algemene Politiesteundienst en Rijkswacht, bl. 1-14. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003528 bron ministerie van financien 14. Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, bl. 1-20. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003532 bron ministerie van financien 18. Financiën, bl. 1-24. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003530 bron ministerie van financien 16. Landsverdediging, bl. 1-14. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003535 bron ministerie van financien 23. Tewerkstelling en Arbeid, bl. 1-24. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003533 bron ministerie van financien 19. Ambtenarenzaken, bl. 1-12. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003537 bron ministerie van financien 31. Middenstand en Landbouw, bl. 1-26. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003546 bron ministerie van financien 32. Economische Zaken , bl. 1-1. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003544 bron ministerie van financien 18. Financiën , bl. 1-1. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003543 bron ministerie van financien 4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer. 12. Justitie , bl. 1-1. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003547 bron ministerie van financien 5. Staatsbedrijven. Koninklijke Munt , bl. 1-1. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003541 bron ministerie van financien 52. Financiering van de Europese Unie, bl. 1-2. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003548 bron ministerie van financien 6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut 7. Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie, bl. 1-4. type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003545 bron ministerie van financien 19. Ambtenarenzaken , bl. 1-1. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003536 bron ministerie van financien 26. Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, bl. 1-42. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003540 bron ministerie van financien 51. Rijksschuld, bl. 1-12. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003526 bron ministerie van financien 12. Justitie, bl. 1-24. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003527 bron ministerie van financien 13. Binnenlandse Zaken, bl. 1-34. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997027487 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van tabel, zie beeld. type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997009635 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997041401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997027485 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van tabel, zie beeld. type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997041402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997041403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003525 bron ministerie van financien 2. Aangepaste departementale begrotingen 1997. 11. Diensten van de Eerste Minister, bl. 1-26. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003524 bron ministerie van financien 1. Begroting zonder programma's. 01. Dotaties, bl. 1-5. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003529 bron ministerie van financien 15. Ontwikkelingssamenwerking, bl. 1-16. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon basisonderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij het OCMW te bekomen. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 96 van 24 mei 1997, bladzijde 13454 : De hoofding "Invoering van de mogelijkheid voor daklozen een(...) (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997009807 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Bij beschikking van 12 september 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, is aan de heer Labar, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegev Rechtba

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997000473 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 wordt de heer Xavier Delgrange, adjunct-auditeur, met ingang van 7 juli 1997, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003496 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 december 1996 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren benoemd tot de naast hun naam in kolom nr. 2 verme Voor de raa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997000501 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming tot eerste auditeur-afdelingshoofd Bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 wordt Mevr. Béatrice Haubert, eerste auditeur, tot eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State benoemd.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997031410 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997008224 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Duitstalige attachés (architekten) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige attachés (architecten), met voldoende kennis van het Frans, voor de Algemene Directie R(...) Eén betr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997009808 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 september 1997, blijft aan Mevr. Van Hecke, G., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Eeklo, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht (...

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997003539 bron ministerie van financien 33. Verkeer en Infrastructuur, bl. 1-28. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Daujeumont, E., werd, op datum van 8 september 1997, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Sambreville. Adjudant bij de rijkswacht Deblander, M., werd, op datum van 22 s Adjudant bij

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 24/09/1997 numac 1997011297 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 30 juli 1997 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in gebru Infrar
^