B.S. Index van de publicaties van 25 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997009775 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/07/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997009774 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997009810 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 is aan de heer De Cocq, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Het is hem vergund de titel v (...) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van hoofdstuk X van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 53 bis in hetzelfde besluit type ministerieel besluit prom. 23/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 25/07/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997027481 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 van de organisatieafdelingen 51, 52 en 53, de programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 53 en programma 02 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/1996 pub. 25/09/1997 numac 1997031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij besloten wordt de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan vastgesteld op 3 maart 1995 te wijzigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van de richtinggevende bepalingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan dat op 3 maart 1995 werd vastgesteld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997027489 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een groep deskundigen in het kader van de overheidsopdracht voor aanneming van WIN-diensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997021308 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 juni 1997 in zake het openbaar ministerie tegen C. Vanneste en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « 1. S

document

type document prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997003491 bron ministerie van financien Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 1998 De derde kwart(...) Daar er steeds een paar we type document prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997040205 bron algemene staat der kredietinstellingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997003502 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen. - BingoVision voor de maand oktober 1997 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand oktober 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdagen 4, 11, 18, 25 oktober. R.T.B.F. Studio A. Reyerslaan, 52 1044

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997000703 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 8 september 1997 is de heer Decafmeyer, Guy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997009811 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend sch Voor elke kandi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997008223 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Duitstalige adjuncten (kwalificatie Jurist) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige adjuncten (kwalifikatie Jurist) voor het Ministerie van de Duitstalige Gemee(...) Functiebeschr

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997003503 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen. - KENO voor de maand oktober 1997 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand oktober 1997 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Iedere woensdag. Op de zetel van de Nat type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997003501 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen. - TELE-KWINTO voor de maand oktober 1997 De openbare trekkingen, TELE-KWINTO, voor de maand oktober 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 11 uur : Op woensdag 8 oktober 1997. Studio L.B avenue Ariane 12 1200 B

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031258 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/112 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugdhuizen type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031259 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/113 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Kinder- en Jeugdclubs type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031260 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/114 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Initiatieven werkend met kansarme jeugd type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031257 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/111 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugdateliers type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031256 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/110 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen. - Jeugd- en jongerenbewegingen type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 30/04/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997031261 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 97/115 houdende uitvoering van verordening 97/001 houdende subsidiëring van verenigingen en manifestaties in het domein van het cultureel erfgoed

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997009806 bron ministerie van justitie Arbeidshof te Bergen. - Adreswijziging Het arbeidshof te Bergen is sedert 8 september 1997 gehuisvest in zijn nieuwe lokalen. De griffiediensten zijn ondergebracht rampe Sainte-Waudru 14, en te bereiken op hiernavolgende telefoonnummers : De zittingen v

document betreffende de gerechtelijke diensten

type document betreffende de gerechtelijke diensten prom. -- pub. 25/09/1997 numac 1997009764 bron ministerie van justitie Gerechtelijke diensten. - Adreswijziging De verschillende diensten van de rechtbank van koophandel te Gent zijn geopend voor het publiek in hun nieuwe lokalen, gelegen Oude Schaapmarkt 22, te 9000 Gent. Griffie van de rechtbank van koophandel op werkdag
^