B.S. Index van de publicaties van 26 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997003434 bron ministerie van financien Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Chimay (vro(...) Twee gronden, gelegen "rue Sainte-Monegonde", voor een

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022522 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997007152 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Aanstelling in de graad van brigadegeneraal Bij koninklijk besluit nr. 1579 van 17 juli 1997 wordt kolonel stafbrevethouder J. Wirtgen, vanaf 18 augustus 1997, voor duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van brigade (...) type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012527 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997011286 bron ministerie van economische zaken Algemene Diensten Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 wordt de heer Hulin, Philippe, geboren op 15 november 1966, industrieel ingenieur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, vanaf 1 juli 1997 ov (...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012398 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1994, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997011222 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 10 januari 1997 wordt aan de heer Rimbert, René L.F.A., hoofdinspecteur-directeur bij het bestuur Economische Inspectie, met ingang van 1 juli 1997, eervol ontslag uit zijn functies verleend De hee type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012285 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997012359 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997002090 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 betreffende de samenstelling van de Commissie voor beroep inzake verlof, disponibiliteit en afwezigheid type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022591 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 11/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997021239 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 1997 houdende benoeming van de leden van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen

document

type document prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997003499 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997035800 bron diensten van de eerste minister en het commissariaat voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 september 1996 worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : de heren : Boussy, Jean, secretaris Koninklijke Voetbalclub Oostende . Rang(...) Poortmans, François, ho type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997007154 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1600 van 17 juli 1997 houdt kolonel vlieger **** ****, ****., op vleugeladjudant des **** te zijn op 16 juni 1997. Bij koninklijk **** (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997022680 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997022682 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningsraad voor orthopedisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande o Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997011287 bron ministerie van economische zaken Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 werd, met ingang van 1 mei 1997, Mevr. Meuleman, Lisette, geboren op 11 oktober 1967, in vast verband benoemd tot de graad van bestuurssecretaris.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997009814 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel : 1; - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 2; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aan - substituut-arbeid type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997014201 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Betrekking van ombudsman van de Nederlandstalige taalrol bij het autonome overheidsbedrijf DE POST Oproep tot kandidaten Met toepassing van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van het konink I. Functiebe type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997009813 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Overijse : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie worden gericht binnen (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008228 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Franstalige attachés ) (rang A6) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige attachés (industriële ingenieurs (bouw)) voor het Waalse Ministerie v(...) Functiebechrijving : zie het type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008230 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige operatoren (geschoolde werklieden A (waterwegen) en B (bouwbedrijf)), (rang E3) voor het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige operator(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008229 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gegradueerden (bouw) (rang B3) voor het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gegradueerden (m/v) (bouw) (rang B3) voor het Waals Minis(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008227 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige attachés (rang A6) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan Franstalige attachés (M/V) (ingenieurs van Bruggen en Wegen) voor het Waals Ministerie voor Uitrusting en Ver(...) Functiebeschrijving : zie het exa type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008226 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommi(...) Het Vast Wervingssec type aanwerving prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997008225 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (personeelswerk) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve aan van adjuncten van de directeur(...) Er zijn

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997009818 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997 is de aanwijzing van de heer Van De Sijpe, W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Bij kon

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997023967 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille tussen een onderneming met maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een onderneming naar Belgis De por

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997007153 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1590 van 17 juli 1997 wordt de heer Eric-E. De Leeuw, opgenomen in het aktief kader van de Morele Consulenten en benoemd tot Morele Consulent hoofd van dienst op 1 september 1997.

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997041809 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 227e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 26 september 1997, onder pagina's - 1 - tot - 36 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 26/09/1997 numac 1997009717 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau gegeven op 7 mei 1997, is ten verzoeke van : Mevr. Mabillon, Michèle, de heer

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997031412 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 1996-1997 van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
^