B.S. Index van de publicaties van 27 september 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/1960 pub. 27/09/1997 numac 1997000388 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd . - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997003492 bron ministerie van financien Bestuur der BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Virton - 2e afdeling - (...) Een niet gekadastreerd perceel grond sectie B, voor een

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 01/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997007145 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat het Ministerie van Landsverdediging betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002086 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002080 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep van de instellingen die onder de controlebevoegdheid van de Minister van Ambtenarenzaken vallen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997021286 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997007155 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997022420 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie Benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 30 mei 1997 wordt dokter Huskin, Jean-Pierre, van Ougrée, en dokter Woitrin, Bernard van Dave, doctors in de genees-, h (...) type ministerieel besluit prom. 12/09/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997000681 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot organisatie van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 25/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1995 tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997022549 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Ontslag en aanduiding van een revisor Bij ministerieel besluit van 15 juli 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 1997 : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn opdracht als revisor bij d - wordt de type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997022421 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de plastische heelkunde Benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 30 mei 1997 wordt dokter Goldschmidt, Denis, van Ukkel, en dokter Coessens, Bruno van Sint-Joost-ten-Node, do (...) type ministerieel besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997016234 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1994 tot vaststelling van de analysemethoden voor de officiële bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van melk geleverd aan kopers type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022533 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997022419 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 mei 1997, wordt dokter Delcour, Christian, uit Carnières, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als gen (...) type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997000510 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief IPZ 6. - Nieuwe indeling van het grondgebied in interpolitiezones . - Stand van zaken per provincie. - Duitse vertaling

document

type document prom. 15/03/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997000337 bron ministerie van binnenlandse zaken Preventieve veiligheidsmaatregelen tegen diefstal van de identiteitsdocumenten, die bij de gemeentebesturen opgeslagen zijn. - Wijziging. - Duitse vertaling type document prom. 16/12/1996 pub. 27/09/1997 numac 1997000242 bron ministerie van binnenlandse zaken Preventieve veiligheidsmaatregelen tegen diefstal van de identiteitsdocumenten, die bij de gemeentebesturen opgeslagen zijn. - Duitse vertaling type document prom. 04/12/1996 pub. 27/09/1997 numac 1997000338 bron ministerie van binnenlandse zaken Adresaanvragen en verzoeken om inlichtingen uit de bevolkingsregisters Duitse Vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 27/09/1997 numac 1997029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het personeel van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » van sommige nadere regels voor de toepassing van arti- kel 7, § 3, b, 2, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbanken te Arlon, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter vervanging van de De type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997009820 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Bouillon en Paliseul : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aanget De kandidaten di type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997012668 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Schollaert, Dominique D De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997012672 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbanken te Verviers-Eupen, ter vervanging van de heer Pelzer, Gaston type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997012588 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, ter vervanging van de heer Reyns, Edy

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008154 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici-functieanalisten . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****, ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008160 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een mannelijke of vrouwelijke Nederlandstalige havenkapitein voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (ANV97007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het examen : Geen geslaag(...) (...) type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008159 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** in **** linguistiek voor het Koninklijk Museum voor **** (****96035). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008166 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geschoolde werkmannen voor de Koninklijke Munt van **** (**** 96812). - Uitslagen. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008152 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** psychiaters/geneesheren-antropologen voor de Penitentiaire Antropologische Dienst van het **** **** (Ministerie van ****) (****97806).(...) **** type aanwerving prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997008220 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisors voor het Ministerie en sommige instellingen van openbaar nut van het **** **** Gewest . - Uitslagen Rangschikking van(...) **** ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997009819 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 september 1997 is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, Mevr. Amelinckx, G., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Bij koninklijk besluit va Bij ministe

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997021296 bron arbitragehof Arrest nr. 48/97 van 14 juli 1997 Rolnummer 965 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62 van de wegverkeerswet , gest(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/09/1997 numac 1997022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie LIFE - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE milieu 1998 1. Context In het kader van de Verordening nr. 1404/96 van 15 juli 1996 tot wijziging van Verordening nr. 1973/92 inzake de oprichtin(...) De oproep
^