B.S. Index van de publicaties van 30 september 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012329 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014211 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022634 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012392 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende een aanvulling van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997012237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten op 27 juni 1995 in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeu type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997022504 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 juni 1997 wordt, Mevr. Nicole Geudens, met ingang van 16 maart 1997 met datum van ranginneming op 1 september 1995, benoemd in d Het bero

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014205 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 31/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot type ministerieel besluit prom. 29/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014182 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 20 februari 1997 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 29/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014181 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 29/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997014180 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997022694 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördin

decreet

type decreet prom. 24/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uiterste inschrijvingsdatum in de Hogescholen type decreet prom. 14/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake universitair onderwijs

document

type document prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997040309 bron ministerie van economische zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve w Voor type document prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997027482 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997022510 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid Beheerscomité. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het - wordt d

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1997 pub. 30/09/1997 numac 1997031366 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het educatief en pedagogisch project van instellingen met normaal en bijzonder, lager en secundair voltijds onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997021318 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelneming aan een "Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling", programma "Duurzaam beheer van de No I. Inleiding. De Minis type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997021319 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, par. 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diens Over

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997009822 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Sint-Truiden : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justiti Voor elke kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997009824 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend Voor elke kandi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997009823 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 is de heer Deckers, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het g Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997021295 bron arbitragehof Arrest nr. 49/97 van 14 juli 1997 Rolnummer 979 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève wijst na beraa

verslag

type verslag prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verslag aan de voorzitter der Vaste Commissie voor Taaltoezicht betreffende artikel 47, par. 5, alinea 2, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 I. Verwezenlijking van het taalevenwicht in de f Artikel

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997041309 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, par. 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de Index A (

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997000692 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalige of Franstalige burgerlijk ingenieur of licentiaat in de informatica (...) Het betreft arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor een weekprestatie va

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 30/09/1997 numac 1997012681 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 8 september 1997 is de GmbH BEC Breznikar, Franz Haniel Strasse 85, te 47443 Moers (Duitsland), erke(...) (...)
^