B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997009784 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de de heer ****-****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997021309 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingen en van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten van de leden en de deskundigen van de Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse gemeenschap in België achtergelaten be type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van Beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000485 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000483 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor politieambtenaren type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000497 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 maart 1997 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Raeren en Kelmis van algemeen nut type koninklijk besluit prom. 14/04/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000260 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 tot wijziging van de regels inzake bewaring van bepaalde titels aan toonder type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 198 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022693 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 april 1996 betreffende de bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 1997 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 oktober 1985 betreffende de centra voor opleiding, vervolmaking of bijscholing voor brandweermannen, korporaals en onderofficieren van de brandweerdien

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 12/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997003500 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 22 september 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 29/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997016257 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036169 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van bijkomende personeelsleden aan centra voor algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997035874 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036164 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036163 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot goedkeuring van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, ondertekend te Espoo op 25 februari 1991 type decreet prom. 15/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997036177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de successietarieven tussen samenwonenden type decreet prom. 14/07/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Omzendbrief betreffende de procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die dienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in het Rijk te bekomen en ten einde een visum gezinshereniging op basis van

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997021307 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 augustus 1 Die zaa type bericht prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997021306 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 12 augustus 1997 in zake A. Rustuni tegen het O.C.M.W. van Westerlo, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek « Vorm type bericht prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997021311 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 augustus 1 Die za type bericht prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997021310 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 augustus 1997 in zake M. ben M'barek Boutgayout tegen het O.C.M.W. van Brussel, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Vero

bijakte

type bijakte prom. 22/05/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997021192 bron diensten van de eerste minister Bijakte nr. 2 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997011270 bron ministerie van economische zaken Nationaal Instituut voor de Statistiek Bevolkingscijfers op 1 januari 1997. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 123 van 2 juli 1997 : Bladzijde 12 673 : - moet men lezen Puurs, i.p.v. PWRS. Bladzijde 12 674 : - moet men lez (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997009826 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wolvertem : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schri Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997011341 bron ministerie van economische zaken Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1987 betreffende de statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diam De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997012698 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Griffie van het arbeidshof te Gent Vacante betrekking van opsteller De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, binnen dertig da(...) Voorwaarden : 1° h

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997008165 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs voor de gewestelijke diensten van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming (Permanente eenheid van ****) van het Ministerie van Binnenlandse **** (****(...) ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997009825 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997 is de heer Van Gerven, G., advocaat-generaal bij het militair gerechtshof, in ruste gesteld op datum van 30 oktober 1997. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund Hij wordt, op z

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997021315 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 67.690 van 8 augustus 1997 in zake P. Oversteyns tegen de v.z.w. Karel de Grote-Hogeschool en de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de ex 1. « S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997009780 bron ministerie van justitie Bestuur Strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen. - Onslag Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 is de heer H.G. Gindt benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marn Bij koninkl

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 01/10/1997 numac 1997008222 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Mededeling van de Staat Door het Vast Secretariaat voor Werving worden in de loop van het tweede semester van het jaar 1997 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, van het Frans en van het Duits georganiseerd voor personen die e Voor na
^