B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997009707 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997022646 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1994 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhu type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 03/10/1997 numac 1997000494 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997000495 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 17/06/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997012551 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1995 betreffende de erkenning van de instanties die aangemeld worden bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de toepassing van bepaalde procedures in het kader van de fa type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1994 tot uitvoering van artikel 47, § 2, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermoge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997027502 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 10 juli 1997 wordt de heer Hubert Hennes, met ingang van 12 september 1996, voor zes jaar benoemd tot voorzitter van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Sankt Vith. Bij mi Tijdens type ministerieel besluit prom. 01/10/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 15/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997022548 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997036212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997027506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 10, van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997027505 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het actieprogramma 1997-1998 van het Waalse Gewest voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/1993 pub. 03/10/1997 numac 1997000598 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 37 betreffende het statuut van de hulpagent van politie, ter vervanging van de omzendbrief POL 37 van 5 februari 1991. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997014196 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief tot vastlegging van de regels inzake toewijzing van nummers aan kandidaten voor een spraaktelefonievergunning, vóór de publicatie van het koninklijk besluit dat deze aangelegenheid regelt

protocol

type protocol prom. 11/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol tussen de Federale Regering en de in artikel 130 van de Grondwet inzake gezondheidspolitiek bevoegde overheden tot bepaling van de vaststelling en de goedkeuring van de kalender van de werken bedoeld in artikel 46bis van de wet op de ziekenhuizen

bericht

type bericht prom. 18/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités I, IV, XI, XII, XIV, XVI en XVII alsmede in de daarmee overeenstemmen type bericht prom. 15/09/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997002092 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités XIII en XV alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités type bericht prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997012700 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende het conventioneel brugpensioen Het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid heeft zopas een brochure gepubliceerd die een duidelijk en samenhangend overzicht tracht te geven van de complexe reglementering inzake het c Oorspro

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende eervolle ontslagverlening uit zijn ambt aan de heer Claude Linkenheld. - Uittreksel. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende sommige contractuele personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laureaat van een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat type beschikking prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997009836 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Leuven Bij beschikking van 15 september 1997 werd de heer Tallon, Henri, rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Leuven, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 8 november 1997, het ambt van pla (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/06/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997031351 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van artikel 1 van het besluit van 4 juli 1996 tot benoeming van de Brusselse leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Permanente Opleiding van de Middenklasse en de Klei

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Openstaande betrekking van directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt belanghebbende ambtenarengeneraal ter kennis gebracht dat twee betrekkingen van Directeur-generaal bij het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse(...) Deze betrekkin type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997009837 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 april 1996 en 13 juli 199 De kandidaturen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997021294 bron arbitragehof Arrest nr. 54/97 van 18 juli 1997 Rolnummer 1087 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, zitting houdende in k Het Arbit

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997000719 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 408 van 16 september 1997 wordt luitenant-kolonel bij de rijkswacht Verghote, W.C.J., op anciënniteitspensioen gesteld op datum van 1 oktober 1997, bij toepassing van artikel 3, A, 4°, der s (..

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997011328 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 1 september 1997 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Batter

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse III, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het g Bij type erkenning prom. -- pub. 03/10/1997 numac 1997012536 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningen van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het geva Bij
^