B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997023015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997009821 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 april 1997 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997003521 bron ministerie van financien Algemeen Secretariaat. - Behoud in activiteit Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Van de Voorde, A.M.J., secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën in zijn functies in activiteit behouden boven de leeftijd van 65 (... type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022491 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw "Kom op tegen Kanker" type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1967 houdende benoeming van de leden der Belgische afvaardiging bij de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997011319 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van de ophaling van melk en melkproductie wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997011349 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 15 september 1997 wordt aan de onderneming « Protect » (administratief codenummer 1009), naamloze vennootschap waarvan de maatschappeli(...) - « Andere sc type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997011350 bron ministerie van economische zaken Gedeeltelijke afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 15 september 1997 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Hartford International Insurance Company » Dit besluit treedt in type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelij type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022596 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997012678 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 1996 tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het Laboratorium Alitech v.z.w., Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Universiteit Gen type ministerieel besluit prom. 08/09/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997022683 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en de regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de rege

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997021313 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 september 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 september 1 Die zaa type bericht prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997021293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, ten verzoeke van de Vl Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Comité voor progammering en pedagogische begeleiding

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997003520 bron ministerie van financien Vernietigingen Bij arrest van de Raad van State nr. 66.520 van 3 juni 1997, genotificeerd op datum van 16 juni 1997, wordt het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 1993 Bij arre

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997003551 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 1997 wordt de heer Werbrouck, M.K.C., adjunct-voorzitter bij het aankoopcomité te Brussel II, benoemd tot gewest (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997011338 bron ministerie van economische zaken Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt aan de heer Meeuws, Vic, lid van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy, op zijn verzoek ontslag v Bij kon

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997009840 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Lokeren : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Bestu Voor elke kan

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008162 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geneesheren-inspecteurs, met een voldoende kennis van het ****, voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008164 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor Kind en **** (****97010). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de s(...) 1. **** ****, type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008167 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten (rang ****1), voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008174 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geschoolde werklieden bij de Koninklijke Munt van **** (****96812). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) 1. Ver type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008169 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-verificateurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van **** (****96802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008168 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur/ingenieurs/informatici (rang ****1) voor de **** ****. - ****96025. - Uitslagen Rangschikking van de (...) Voor de graad van **** type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008163 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** burgerlijke ingenieurs, met een voldoende kennis van het ****, voor het **** van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997008161 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** psychiaters- geneesheren-antropologen voor de Penitentiaire Antropologische Dienst van het Bestuur der **** van het Ministerie van Justitie . - **** ****(...) 1. ****, ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997009843 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 is de heer Van der Steen, Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, ontlast uit zijn ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 3 Bij mini

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/10/1997 numac 1997021317 bron arbitragehof Arrest nr. 55/97 van 17 september 1997 Rolnummer 1125 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 143ter van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd door artikel 3 van de wet van 4 maart 1997 tot instelling van het college van procureurs-ge Het Arbitr

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/06/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997003485 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^