B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003518 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Dinant - 4e divisie (...) Grond gelegen langs de R.N.92, gekadastreerd sectie B, type wet prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997009743 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 juli 1997, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 tot vaststelling van de extra betalingen van de zoogkoeienpremie en de speciale premie voor producenten van rundvlees type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003554 bron ministerie van financien Nationale Bank van België. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 wordt de heer Junius, Frans, gemachtigd de eretitel te voeren van zijn ambt van directeur van de Nationale Bank van België. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997011347 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « La Neuchâteloise » , vennootschap naar Zwitser(...) - « Voertuigcasco met uitzonde type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997011345 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 14 september 1997 wordt aan de heer Baratte, Richard, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Luik Hij wordt g type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997009812 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt het mandaat van de heer H. Laquay, eerste Staatscommissaris bij het Ministerie van Volksgezondheid, als Bij koni type koninklijk besluit prom. 12/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997000718 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een hoofdofficier in de graad van brigadegeneraal van het vliegwezen type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012360 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het protocol van nationaal a type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997009816 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residu's daarvan met farmacologische werking type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de geldigheid van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012282 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie in de sector voor de m type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997012219 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de risicogroepen in de metaalsector van het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 10/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997016249 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residu's daarvan met farmacologische werking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997027508 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 1996-1997 van de Waalse Gewestraad

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997036194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief met het oog op het opstellen van de begrotingen voor 1998 en van de beheersplannen 1998-2000 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997021312 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 september 1 Die zaa type bericht prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997021304 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 augustus 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 augustus 199 Bij ver

document

type document prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997009661 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "traceerder snijder-gradeur" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "Taal-UF6S - Interactieve Strategie voor mondelinge communicatie" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-niveau grondige kennis" ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier van de afdeling "tekens-taal-elementair peil" ingedeeld op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-niveau grondige kennis " ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling « ziekenhuisverpleger » ingedeeld op het vlak van het secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, van het meesters-, vak-, en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, mi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029307 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling « Polyvalente Hulpkracht voor de diensten thuis en aan gemeenschappen » ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap d.d. 20 november 1995 tot vaststelling van het inschrijvingsgeld in het kunstonderwijs met beperkt leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "gegradueerd verpleger" ingedeeld op het vlak van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/07/1997 pub. 07/10/1997 numac 1997029311 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het verwijzingsdossier voor de afdeling "tekens-taal-middelbaar niveau " ingedeeld op het vlak van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997021290 bron diensten van de eerste minister Overdracht Bij koninklijk besluit van 14 februari 1997 wordt, in uitvoering van het koninklijk besluit van 31 juli 1989, Mevr. Godelieve Labeau, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Onderwijs, met ingang van 1 augustus 1989, overgedragen naa (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003510 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 479 van 18 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003555 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 487 van 25 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003511 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 486 van 25 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003516 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 496 van 19 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003509 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 495 van 20 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003512 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 381 van 10 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003513 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 233 van 15 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003508 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 467 van 18 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997009845 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 1997 is de aanwijzing van de heer Desmedt, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar (...)

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997036197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 1 september 1997 werd Bekaert Mattress Ticking, Deerlijkseweg 22, 8790 Waregem, erkend als ophaler Erkennin

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003557 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 22 september 1997. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003506 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op Gelet op d type lijst prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003519 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 1997 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 18 september 1997. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997003556 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 16 september 1997, wordt de op 31 (...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 07/10/1997 numac 1997012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten en goedkeuring van tewerkstellingsakkoorden in uitvoering van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van De h
^