B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997009835 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de rechten en retributies die geheven worden met toepassing van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt aan de heer Jozef Van der Perre de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Oudenburg verleend. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt aan de h Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007172 bron ministerie van landsverdediging **** **** van het hogere **** **** koninklijk besluit ****. 1616 van 4 augustus 1997 : Wordt de titel van houder van het hogere **** op 1 juli 1997 verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren gesproten uit de 111 Landmacht Korps type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007156 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het brevet van ingenieur van het militair materieel Bij koninklijk besluit ****. 1584 van 17 juli 1997 : Landmacht Wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel op 1 juli 1997 verleend aan de hier Korps van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007143 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Opnemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1571 van 1 juli 1997 : Wordt de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het kader van de reserveofficieren op 1 **** **** Lag type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007158 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1589 van 17 juli 1997, wordt aan de heer Léo Küpper, vertaler-directeur, op 1 september 1997, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Hij wordt gemac (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toekenning van het "uitzon type koninklijk besluit prom. 30/10/1974 pub. 08/10/1997 numac 1997000262 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012268 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de tewerkstelling en opleidin type koninklijk besluit prom. 17/04/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997012220 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidso

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007163 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** functie. - Ontslag. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 76861 van 1 augustus 1997 : **** generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, op 15 september 1997 ontslagen uit het ambt van chef van de **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997027509 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 29 juli 1997 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Sainte-Ode vanaf 5 augustus 1997 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffen De erk type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997011298 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 31 juli 1997, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen van de heren Castadot, Guy, v - worden benoemd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Beschermingen als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juni 1997 worden beschermd als monument, omwille van hun historische en artistieke waarde, de gevels, de bedaking, het trappenhui Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juli 1997 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, de gevels en bedakingen van het woonhuis en Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Beschermingen als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juni 1997 wordt beschermd als landschap, wegens zijn wetenschappelijke, historische en esthetische waarde, de tuin van het Chin Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de vorm en de wijze van onderzoek van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning voor het opsporen en het ontginnen van petroleum en brandbare gassen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995 houdende de instelling en organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuur- ontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van subsidiëring van innovatieprojecten op het gebied van het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997036219 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende erkenning van vormingsprogramma's die voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997003553 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de indexering van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voortvloeiend uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig De tabel hierna herneemt de bela

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 16/09/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997009834 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

document

type document prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997009684 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997040206 bron algemene staat der kredietinstellingen Staat per 30 juni 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 24/06/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum type erratum prom. 10/07/1997 pub. 08/10/1997 numac 1997027511 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het schild voor de classificatie van de landelijke verblijven, verblijven op de boerderij, gemeubileerde vakantiewoningen en gastkamers. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997009849 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 25 september 1997 werd de heer Thiebaut, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend Bij besc

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997000592 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Marcel Sepul benoemd tot burgemeester van de gemeente Nassogne, provincie Luxemburg, arrondissement Marche-en-Famenne. Bij koninklijk besluit van 16 septembe (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1569, van 24 juni 1997, wordt kolonel Patrick Mommens, op 1 juli 1997 tot afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij het Koninklijk Gesticht van Mesen benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997009851 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 september 1997 wordt de heer Philippe Devries, met ingang van 1 juli 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franse taalkader van het Hoofdbestuur.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997053578 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Estievenart, Georgette Eugénie Estievenart, Georgette Eugénie, weduwe van Jean Marcel Fays, Alvorens t

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008261 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing (m/v) (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing (multimediaal-animat(...) Functiebeschrijving : zie het exame type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008241 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige verificateurs (rang 26) bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën - Erratum In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1997, blzn. 19670 en 19671 dient in de rubriek « Exa(...) 2. Ver type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008260 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige boekhouders (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige boekhouders (m/v) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het Rijkspersoneel. 1. Belg zijn type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008259 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (rang 26) voor het Vast Wervingssecretariaat (Ministerie van Ambtenarenz(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008235 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige vliegtuigbestuurders (rang 25) - Erratum Dit wervingsexamen werd onder hetzelfde nummer reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 juli 1997. Het programma werd gewijzigd : de rubriek "deelnemingsvoor(...) Het Vast Wer type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008237 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige sociale controleurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige sociale controleurs (m/v), voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Functiebeschrijving : zie het (...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008243 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige geneesheren-inspecteurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige geneesheren-inspecteurs (m/v) voor de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekt(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008263 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adviseurs van het openbaar ambt (rang 13) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adviseurs van het openbaar ambt (m/v) voor het Adviesbureau voor organisatie en beheer (Adviesbure(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008244 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige industrieel ingenieurs/electro-(...) De wervingsreserve bl type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008245 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adjunct-adviseurs (specialisatie : jurist) (m/v) voor de ministeries en de instellingen(...) Toelaatbaarheidsvereisten type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008248 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjunct-adviseurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs voor het Federaal Planbureau. Functiebeschrijving: zie het e(...) Toelaatbaarheid type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008256 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige industriële ingenieurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige industriële ingenieurs (m/v) voor de Buitendiensten van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer te Lui(...) Funct type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008242 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige geneesheren-antropologen (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige geneesheren-antropologen (psychiaters) (m/v) voor de Penitentiaire Antropologische Dienst v(...) Functiebeschrij type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008240 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige landbouwkundige ingenieurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige landbouwkundige ingenieurs (specialisatie : veeteelt) (m/v) voor het Bestuur v(...) Functiebeschrijving : zie type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008236 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige sociale controleurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige sociale controleurs (m/v), voor "de Sociale Inspectie" van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge(...) Functiebeschrijvi type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008262 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adjunct-adviseurs (verantwoordelijk voor de commerciele afdeling(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. T type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008246 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (m/v) voor het Ministerie van Financiën. Functiebeschri(...) Toelaatba type aanwerving prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997008238 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige adjunct-inspecteurs arbeidshygiëne (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige adjunct-inspecteurs arbeidshygiëne (m/v) voor de Administratie van de Arbeidshygiëne en -genees(...) Func

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 08/10/1997 numac 1997015131 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren in het nederlands voor het indienstnemen van een boekhouder en in het(...) De deelnemingsvo
^