B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997009739 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, is machtiging verleend aan : de ***** dos **** ****, ****, geboren te ****, **** op 4 augustus 196(...) ***** dos ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997009817 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997011348 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 63, 88.05, 200, 207.05, 252 tot 258, 260, 266.04 en 268 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997000335 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997016144 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 07/10/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997016270 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 16/07/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997011311 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/01/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997000385 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de verplichting tot woonstkeuze vastgelegd in artikel 51bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse ver

document

type document prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997027507 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997009852 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 24 september 1997, heeft de heer Van Herck, K., verkozen tot kamervoorzitter. type document prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997041404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 08/08/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997022740 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen in uitvoering van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economisch

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997022528 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, ee - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997021289 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 1997, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-k Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997022527 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar mandaat Bij he

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997021283 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 4 augustus 1997, wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-kabinetschef bij het Kabinet (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997009853 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen : 1; - beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidat De kandidaten di

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008254 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van een mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige havenkapitein voor de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van een Nederlandstalige havenkap(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008255 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) (m/v) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsr(...) Functiebeschrijving en -vereisten : type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008258 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici met een voldoende kennis van de Duitse taal (rang 21) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici met een voldoende kennis van de Duitse taal (m/v) voor het Belgisch (...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008247 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici der vorsing, specialisatie : biochemie (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici der vorsing, specialisatie : biochemie (m/v) voor het Centrum voor Onderz(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008257 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke Nederlandstalige penitentiaire beambten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige penitentiaire beambten voor het Bestuur Strafinrichtingen (Ministerie van Justitie). Vrou(...) Functiebeschri type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008239 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van een Franstalige technici der vorsing (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici der vorsing (m/v) voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloers. Functiebeschr(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997008253 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van attachés (burgerlijk ingenieur-geoloog) (rang A6) voor het Ministerie van het Waals Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige attachés (m/v) (burgerlijk ingenieur-geoloog) (rang A6) voor (...) Eén

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/10/1997 numac 1997009857 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 september 1997 is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, Mevr. Van Herck, V., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij ministerieel besluit van 1 oktober 1997 Bij minist

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/09/1997 pub. 09/10/1997 numac 1997022695 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^