B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Mottoulle, André H. L., hoofd van een afdeling , met ingang van 1 augustus 1997, in het Frans taalkader, benoemd tot directeur (trap I)(...) (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012687 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997000547 bron ministerie van binnenlandse zaken Provincie West-Vlaanderen. - Verblijfplaats van de gouverneur Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, dat in werking treedt op 1 juni 1997, wordt aan de heer Paul Breyne, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de toelating verleend te verb (... type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997000482 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van negen koninklijke besluiten betreffende de vuurwapens en de munitie type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997022666 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat het jaar 1995 betreft, van artikel 7, § 2, derde lid, van de wet betreffende de afschaffing of de herstrukturering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsoverenkomst van 21 april 1995 type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997022667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat het jaar 1994 betreft, van artikel 7, § 2, derde lid, van de wet betreffende de afschaffing of de herstrukturering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012493 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de oprichting van een verzoeningsbureau type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012407 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997015208 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties. - Addendum type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012276 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1993 betreffend type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016244 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997012223 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1994 houden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997015200 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997000369 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité . - Wijziging Bij ministerieel besluit van 7 mei 1997 wordt het ministerieel besluit van 25 september 1987 gewijzigd houdende oprichting van het basisoverlegcomité (202) voor het Rijkspersoneel van het provinciale gouver(...) (.. type ministerieel besluit prom. 09/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997007176 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1991 waarbij sommige personeelsleden van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst gemachtigd worden om het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlij type ministerieel besluit prom. 09/09/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997007177 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1997 type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997016197 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling voor elke onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw ressorterende wetenschappelijke inrichting van de Staat van de verdeling van de betrekkingen in leidinggevende functies tussen de departementen en afdelingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997036207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

decreet

type decreet prom. 18/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997027500 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/03/1995 pub. 10/10/1997 numac 1997000390 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief 3630/5/23 betreffende het koninklijk besluit van 19 januari 1995 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken. - Duitse Vertaling

protocol

type protocol prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997009861 bron ministerie van justitie Europees Hof voor de Rechten van de Mens. - Oproep tot kandidaat-rechters De inwerkingtreding op 1 november 1998 van het Elfde Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zal de samensmelting van het huidige Hof en de Commissie Het Hof

bericht

type bericht prom. 11/04/1995 pub. 10/10/1997 numac 1997000496 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de bevolking over de toepassing van de koninklijke besluiten van 30 maart 1995 betreffende de zogenaamde « namaak-wapens » en betreffende de controle op de erkende personen . - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 15 juli 1997 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 maart 1997, waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de aanko ANDERLEC

beschikking

type beschikking prom. 10/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type beschikking prom. 10/07/1997 pub. 10/10/1997 numac 1997031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Begrotingsjaar 1997

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997009855 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lessen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven Voor elke kand

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997008264 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de zesde administratieve klasse van de carrière buitenlandse dienst (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ****(...) De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997009854 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 1997 is de heer Dumont, D., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lessen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Doornik.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/10/1997 numac 1997022474 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoende geneesheren-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 wordt Dr. Ongena, Greta, echtgenote Vand Bij koni
^