B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997003415 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 164 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997022610 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend type koninklijk besluit prom. 01/10/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997003523 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "ELDORADO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997022597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 49 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012307 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot verlen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997012236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997012703 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 25 september 1997 is aan de heer Pelzer, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, van het Duitse taalstelsel, bi Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997009856 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 11 maart 1997 wordt, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, een einde gesteld aan de functies van de heer Desiron, P., officier-eerstaanwezend commissaris eerste klasse voor gerechtelijk Het is type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van titel VIIbis van de provinciewet van 30 april 1836, ingevoegd bij de wet van 25 juni 1997

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/09/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van haar besluiten van 23 maart 1995, 15 februari 1996 en 7 november 1996 waarbij de ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in de ordonnanties die gewes

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036095 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nieuwe projecten 1997 alsmede de verlenging in 1997 van de lopende projecten van het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de rationalisatienorm voor een bepaalde instelling voor voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997036208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van een eerste schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/09/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997002104 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 450 Aanpassing van de bedragen van de kilometervergoeding

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997021316 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 september 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 september 1 I. Andr

erratum

type erratum prom. 03/04/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de overdracht van sommige ambtenaren van Belgacom aan de federale overheid in toepassing van artikel 3, § 1, 6° van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van Belg type erratum prom. 08/08/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997003574 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1997 van de Nationale Loterij. - Erratum

arrest

type arrest prom. 04/09/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/1997 pub. 11/10/1997 numac 1997031418 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 18 juli 1996 betreffende de toepassing van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten voor geestelijke gezondheidszor

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997012697 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Magis, Edgard De b De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997009863 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997, in werking tredend op 29 oktober 1997, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de heer Tomme, R., griffier bij deze rechtbank.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/10/1997 numac 1997024897 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille tussen een onderneming met maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België en een onderneming naar Belgis De ver
^