B.S. Index van de publicaties van 14 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997000743 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris. - Tuchtstraf Bij koninklijk besluit d.d. 19 september 1997 wordt de heer Johan Demol, hoofdpolitiecommissaris te Schaarbeek, de tuchtstraf van schorsing voor een periode van drie maanden opgelegd. type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997012281 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling in de sector van de diamantnijv type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997012714 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 september 1997 is aan de heer Schollaert, Dominique, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, van het Franse taalstelsel (... type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere regels betreffende de toepass type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997012301 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997011113 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 september 1986 betreffende de benamingen, de kenmerken en het loodgehalte van de benzines voor motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 17/09/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022711 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 30/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997022582 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk Eervol ontslag en benoeming van een werkend lid Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 : 1. wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid, dat één der meest representatieve werkge 2. wordt type ministerieel besluit prom. 23/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997003550 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot oprichting van een Centrale Eenheid voor de internationale administratieve samenwerking bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997027515 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 1995 houdende instelling van de Commissie van beroep inzake stage voor de diensten van de Regering

decreet

type decreet prom. 24/07/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

document

type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Afschaffing van inrichtingen voor secundair onderwijs in de Franse Gemeenschap Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 27 augustus l996 : - Wordt afgeschaft "lycée de la Communauté française de Hamme-Mille" te B - Wordt afgescha type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997027514 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Autonoom Internaat van de Franse Gemeenschap Bij besluiten van de Regering d.d. 27 augustus 1996 : - Wordt "Internat autonome de la Communauté française" te Bouillon, omgevormd tot een internaat samengevoegd bij "Athénée royal - Wordt "Internat aut type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Oprichting van een derde graad in een Gemeenschapsinrichting Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 27 augustus 1996 : - Wordt een derde graad opgericht in "Lycée de la Communauté française" te Schaarbeek me - Wordt een derde gr type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Oprichting van inrichtingen van de Franse Gemeenschap Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1996 : - Wordt de voorbereidende afdeling van "Lycée de la Communauté française" te Crisnée omgevormd tot - Wordt de voor type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997027516 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997009685 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenvoeging van inrichtingen voor secundair nderwijs Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 27 augustus 1996 : - Wordt "Athénée royal André Vésale" te Etterbeek opgeslorpt door "Athénée royal Jean Absi - Worden "Athénée r type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Lager Onderwijs. - Gemeenschapsscholen Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 augustus 1996 : - Wordt de autonome lagere school van de Franse Gemeenschap te Ploegsteert een basisschool verbonden aan "Athénée roya - Worden de type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenvoeging van inrichtingen van de Franse Gemeenschap Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 augustus 1996 : - Worden de voorbereidende afdelingen van "Athénée royal Jules Delot" te ciney en "Lycée de - Worden de voorbereid type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Adoptie-instellingen. - Intrekking van erkenningen Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 1997 wordt de erkenning van de volgende adoptie-instellingen ingetrokken : 1. « LARISA », gelegen rue Mognée 14, te 4590 2. « ADO type document prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997000471 bron ministerie van binnenlandse zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029342 bron ministerie van de franse gemeenschap MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP Adoptie-instellingen. - Toekenning van een erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 1997 wordt de definitieve erkenning toegekend aan de adoptie-instelling : « A la Croisée des C type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Afwijking van rationalisatienormen voor bepaalde inrichtingen voor secundair onderwijs Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 27 augustus 1996 wordt een afwijking van de rationalisatienormen vastgesteld door de artikelen 3 Franse Ge

erratum

type erratum prom. 03/06/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997015108 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking. - Erratum type erratum prom. 08/08/1997 pub. 14/10/1997 numac 1997002101 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997009868 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 26 september 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heren Hombroise, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, en Vanderh (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997022526 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Hernieuwing van een mandaat, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze b - wordt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997012719 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 september 1997 is Mevr. Dreessen, Carol, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Antwerpen, ter vervanging van de heer Dreessen, Bij ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997009870 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel : 1; - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel : 1; - ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te - rechter in de type vacante bettreking prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997000744 bron ministerie van binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle , instelling van openbaar nut Oproep tot kandidaatstelling voor een betrekking van Directeur-Generaal Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (F.A.N.C.) is een nieuwe instelling(...) Uw verantwoordeli

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997009865 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1997 is de heer Plas, D., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, benoemd tot voorzitter van deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 2 oktober 1997 : - is de heer - zijn aangewez

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997024983 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/10/1997 numac 1997012713 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be
^