B.S. Index van de publicaties van 15 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997023016 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997003558 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroeg(...) Een perceel grond met een oppervlakte van 1 a 37 ca, g

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997011343 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012322 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012507 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995 type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997022710 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 17/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997014217 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het opzetten en exploiteren van ERMES-Semafoonnetten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stadions type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, ter uitvoering van hoofdstuk II van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen t type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 feb type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in ruwe huiden en vellen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maa type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012454 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 nov type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012409 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid v type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012396 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de technische filmbedrijvigheid, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997011342 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012389 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproduktie, betreffende het brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997000704 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de door de gemeentepolitie uitgevoerde opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997036191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 21 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid de lijst van verboden substanties en verbo type ministerieel besluit prom. 12/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997011344 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997022709 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/01/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997036220 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van bijkomende personeelsleden aan voorzieningen die zich richten tot personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997036214 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van de personeelsleden bedoeld in artikel 182, § 1, 3°, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997027517 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement van Cultuur en Sociale Zaken « Office de la Naissance et de l'Enfance » Ontslagverlening. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1997 : - wordt Mevr. Viviane Delizee benoemd tot lid van - wordt de hee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ethische gedragsregels inzake hulpverlening aan de jeugd en tot instelling van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor de hulpverlening aan de jeugd

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997009874 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 30 september 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan de heer Warnon, O., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, opd (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997022676 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1997 dat in werking treedt de dag van deze bek - Mevr.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997012718 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde Vacante betrekking van opsteller De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, bin(...) Voorwaarden : 1°

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997009873 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 april 1997 is de heer Guns, R., vrederechter van het kanton Ninove, in ruste gesteld op datum van 15 november 1997. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel Hij wordt,

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997021329 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten van 23 juni 1997 in zake het openbaar ministerie tegen respectievelijk J.-P. Carvelli en S. Renert, waarvan de expedities ter griffie « Sche

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997022681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk beslui 1° de type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 15/10/1997 numac 1997022736 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij k Bij het
^