B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997000707 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Florenville type wet prom. 08/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997000708 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016256 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende toewijzing van de voor het jaar 1996 aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen toegewezen middelen type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002093 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse openbare instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 04/04/1996 pub. 16/10/1997 numac 1997022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997011292 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997001619 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016192 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek Gent type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 21/08/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997011313 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997022730 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedprodukten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997027524 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 houdende uitvoering van de artikelen 2, 12 en 16 van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 type besluit van de waalse regering prom. 24/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997027523 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning en het dragen van toegangs- en identificatiebadges op de luchthavens van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997027518 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de secretaris van de Commissie van erkenning van coördinatiecentra voor thuiszorg en dienstenverlening aan huis

document

type document prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997009881 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement : - Brugge : 1 ; - Ieper : 1 (vanaf 1 april 1998); - Kortrijk : 1 (vanaf 1 april 1998). De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarde(...) Voor elke kandidatuur dient een af type document prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997015101 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandigingen van geloofsbrieven Op 16 juli 1997, hebben HH.EE. de heren Eamonn Ryan, Nagao Hyodo, Manuel Benavidez Y Lopez Escobar en Mevr. Meritxell Mateu de eer gehad aan de Koning, in audiëntie de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bi Begelei

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulp type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 1995 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van private instellingen voor de vorming en de vervolmaking va

erratum

type erratum prom. 18/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997027519 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. - Erratum type erratum prom. 06/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002095 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Ambtenarenzaken. - Errata type erratum prom. 06/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende verscheidene verordeningsbepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht en de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies. - Errata type erratum prom. 06/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002096 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Ambtenarenzaken en houdende sommige geldelijke bepalingen. - Errata type erratum prom. 06/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken. - Errata type erratum prom. 15/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002099 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken. - Errata type erratum prom. 10/07/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997002100 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de reorganisatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997009878 bron ministerie van justitie Werving van magistraten. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis, type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997009882 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - raadsheer in het Hof van Cassatie van wie de voordracht toekomt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1; - raadsheer in het Hof van Cassatie van wie de voordracht toekomt De kandidatur type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997009880 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 1998-1999 als volgt vastgesteld : - 27 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 23 plaatsen voo Bij koninklij

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997021331 bron arbitragehof Arrest nr. 57/97 van 9 oktober 1997 Rolnummer 1036 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 26 maart 1996 tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek, ing Het Arbitr

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997011276 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten Personeel. - Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijke besluiten van 30 mei 1997 werden door verhoging in graad benoemd : - Tot de graad van eerste adviseur, met ranginneming op 1 februari 1997 : Mevr. Pa - Tot de graad van a type benoemingen prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997011361 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Benoemingen door verandering van graad Bij koninklijke besluiten van 30 mei 1997 werden door verandering van graad tot de graad van inspecteur benoemd, met ranginneming op 1 april 1997, de heer Bloemen, Jacobus, geboren op 24 mei 1 (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997000721 bron ministerie van binnenlandse zaken Lijst van erkende plaatser van brandwerende deuren in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit van de 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren. Voor de raad

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 16/10/1997 numac 1997019856 bron wetgevende kamers - kamer van volksvertegenwoordigers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Wervingsexamen van tolk De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de samenstelling van wervingsreserves van tolken. De Tolkendienst is een niet-permanente dienst, d I. Toelaatbaa
^