B.S. Index van de publicaties van 17 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997009858 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling bij het Ministerie van Justitie van het taalkader van de centrale diensten en van de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997016263 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 zijn de wijzigingen aan de statuten, waartoe op 21 juni 1997 werd beslist door de algemene vergadering van de V.Z.W. « Nationale Socia (... type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 1994, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de werkgeverstegemoetkomingen in de verv type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012249 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie F.E.E./R.T.D. type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende een buitengewone bijdrage aan het "Fonds type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022668 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verze type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1996 houdende vastlegging, voor het jaar 1997, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het beroep van kinesitherapeut type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1996 tot uitvoering van artikel 69, § 4, 2e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997022652 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herzien type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 07/08/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027528 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Gewest tegemoetkomt in de financiering van middelgrote woningen die door een openbare instelling worden opgerich type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997016194 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende aanstelling van een commissie voor aanwerving en bevordering bij het Centrum voor landbouwkundig onderzoek van Gembloux

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997036166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot vaststelling van de vergoedingen, voor de jaren 1996 en 1997, in uitvoering van artikel 15, § 9 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de b type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997036167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de artikelen 3, § 1, 4°, 6, § 2, 17, § 6 en 18, 1° en 2° van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997036165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 1996 houdende regeling van de bijkomende afnameplicht en bemiddeling voor bijkomende mestoverschotten in sommige gebieden waar verscherpte bemestingsnormen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997036168 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van vier besluiten van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027529 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 1994 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de uitvoering van projecten van sociaalbedrijven

protocol

type protocol prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997009866 bron ministerie van justitie Europees Hof voor de Rechten van de Mens Oproep tot kandidaat-rechters De inwerkingtreding op 1 november 1998 van het Elfde Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zal de samensmelting van het huidige Hof en de Commissie vo Het Hof

document

type document prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997009798 bron ministerie van justitie Gerechtsgebouw Kortrijk Nieuwe telefoonnummers sedert 1 september 1997 Algemeen nummer : 056/26 93 11 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997011358 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand september 1997 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor N C = 1,0167 N E = 1,2075

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997003327 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 1996 worden benoemd : Leopoldsorde Officier Lehman - Europe De heer Koman, C., algemeen beheerder-directeur, senior vice-voorzitter, lid v Ridder Generale Bank De

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve werknemersorganisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, ter vervanging van Mevr. Liliane Julien, overleden De b

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997003565 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 468 van 18 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997003581 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 382 van 10 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997003564 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst der trekking n° 480 van 19 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997009867 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, klerk-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van december 1997 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort e Deze exam type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997009883 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1997 is de heer de Prelle de la Nieppe, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, voor vast benoemd tot eerste subsituut-procureur des Konings bij d (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997011357 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand oktober 1997 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand oktober 1997, respectievelijk vastges Iga = 0,

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 17/10/1997 numac 1997003577 bron ministerie van financien Nationale Loterij. - Tranche van de "Europese Loterij 1997" Overeenkomstig artikel 14,
^