B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997022685 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen ) op de sociale uitkeringen (geneeskundige verzorging en uitkeringen, pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegemoetkoming(...) Rekening houdend met de wet van 2 augustu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, geslote type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Libeer, Jean-Claude, werkleider geaggregeerde , met ingang van 1 mei 1997, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van Hoofd van een Afdeling van de Afdeling (...) Bij konin type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012406 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vaststelling van de minimumle type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012403 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsverbod van gepensioneerden en bruggepensionneerden in de type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012382 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012303 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997000705 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende schrapping van diverse graden bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 03/06/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997014144 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1989 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997003570 bron ministerie van financien Koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België Erratum type koninklijk besluit prom. 12/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997007182 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 1987 instellende een Herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties type koninklijk besluit prom. 12/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997007181 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging aangebracht aan het Algemeen Reglement van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997012265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997000728 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997022629 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 wordt Mevr. De Groodt, Simonne, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 december 1997, eervol ontslag uit haar ambt verleend. Mevr (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de overheid belast met het inzamelen van de verbintenissen tot het uitvoeren van de stortingen vereist om de perioden van loopbaanonderbrekingen van de militairen te valoriseren met het oog op hun rust- en overlevings type ministerieel besluit prom. 12/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997027537 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de maaltijdcheques toegekend aan de personeelsleden van de diensten van de Regering en van de kabinetten van de Ministers van de Regering type ministerieel besluit prom. 27/08/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016280 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe type ministerieel besluit prom. 03/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het herstructureringsfonds ten behoeve van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997027538 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Centre régional d'Aide aux Communes" belast wordt met een bijzondere delegatieopdracht betreffende de financiering en het financiële beheer van gemeentelijke investeringen van supralokaal belang die voor de v

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 451 Geldelijke valorisatie van de voorheen bij het Gemeentekrediet van België verrichte diensten

bericht

type bericht prom. 08/10/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997002111 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités III en VIII alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel I ingericht door de onderwijsinrichtingen voor sociale promotie die

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997012724 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brugge Bij beschikking van 11 september 1997 werd de heer Jean Hamers, rechter in sociale zaken in de arbeidsrechtbank te Brugge, door de wnd. voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 4 december 1997, het ambt van p (... type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en Israël, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, m type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, en met de Bijlagen type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, handelend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997053530 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Jose Ramon Balza Gimenez De heer Jose Ramon Balza Gimenez, wonende te Hoei, Hamoirseweg 17, g Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997012726 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Griffie van arbeidsrechtbank te Hasselt Vacante betrekking van opsteller De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, binnen derti(...) Voorwaarden : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997012725 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representative organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van Mevr. Carol Dressen De be De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/10/1997 numac 1997009871 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 1997 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadig Vorenvermel
^