B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997015046 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord betreffende het statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noordatlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997014204 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997000768 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 16 september 1997 wordt aan de heer Vanwildemeersch, Urbain, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeen Hij word type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012401 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1995 type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012383 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden van het personeel van de type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012335 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het brugpensioen in uitvoering van het centraal akko type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de continue dienstverlening (1) type koninklijk besluit prom. 23/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot vaststelling van de br type koninklijk besluit prom. 28/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012300 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het protocol nationaal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot vaststelling van een buitengewone bijdrage voor het eerste en twe type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april

document

type document prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997027522 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997053582 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mazeau, Roger De heer Mazeau, Roger, geboren te Brussel op 29 maart 1916, weduwnaar van Alvorens te besl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997009887 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel : 1; - Doornik : 1; - substituut-procur - toegevoegd rechter i

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997009888 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 oktober 1997 : - is de heer Dessart, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, gemachtigd tot het voeren van de titel van advocaat-generaal, benoemd tot advocaat-gen - is Mevr.

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 21/10/1997 numac 1997011359 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Vierde kwartaal 1997 De waarde van de formule E.I.L., bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 412,7 voor het vierde kwar (...

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/09/1997 pub. 21/10/1997 numac 1997022735 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^