B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022738 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio culturele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sociaal cultu type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de sociaal cultur type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012696 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1974 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997015202 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997000687 bron ministerie van binnenlandse zaken Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 september 1997 wordt de heer Pierre Liénardy, Staatsraad, gemachtigd om gedurende het academiejaar 1997-1998 aan de « Facultés universitaires catholiques de Mons », in de hoedanigheid van voordrachthouder ( type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt de heer Bruno Lombaert, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd zijn mandaat als deeltijds assistent aan de Rechtsfaculteit van de « Université Cath Bij ko type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012637 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012560 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022739 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende de keuring der hier te lande geslachte dieren type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 11/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de arbeidsduur voor deel type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012346 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012304 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997012294 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997007190 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 17/10/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997003383 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de ambtenaren der douane of accijnzen type ministerieel besluit prom. 26/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 1994 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 betreffende het algemeen welzijnswerk

decreet

type decreet prom. 08/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997036256 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

document

type document prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997031432 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kabinet van de voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Delegatie Bij besluit van 1 oktober 1997 wordt delegatie toegekend aan Mevr. Francine Deville en aan de heer Philippe Deman om de afschriften en documenten die word Het be type document prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997040607 bron ministerie van financien Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997009715 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, werkende leden en plaatsvervangers samenstellende de Zonale inschrijvingscommissies die worden opgericht bij toepassing van de artikelen 80 en 82 van het decreet d. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters, werkende leden en plaatsvervangers samenstellende de zonale inschrijvingscommissies die worden opgericht bij toepassing van de artikelen 80 en 82 van het decreet d.

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997022558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der gemeenschappelijke kassen van verzekering tegen arbeidsongevallen en der maatschappijen van verzekering voorzien bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op 1 januari 1997. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 55 van 20 maart In de l

beschikking

type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997031354 bron brussels hoofdstedelijk gewest gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997000584 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van de beheerder van de Raad van State Bij koninklijk besluit van 9 juli 1997 wordt de heer Frank Franceus benoemd tot beheerder van de Raad van State voor een periode van drie jaar. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997000622 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoemingen van een adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt de heer Carlo Adams, adjunct-referendaris, tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt Mevr. Cha (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/09/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997031416 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot verlenging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 1996 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 januar

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997009891 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht Voor elke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/1997 numac 1997009892 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 is Mevr. Cooreman, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/06/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet in verpleegkundige verzorging wordt toegekend type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997031398 bron brussels hoofdstedelijk gewest gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 21 oktober 1993 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten voor hulpverlening bij "Activiteiten in het dagelijks leven" mo
^