B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997003413 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 7, § 1, 2°, bbis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 06/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997003414 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997009839 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om, behoudens tijdig verzet **** (...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997022471 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknem Het type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997022705 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en tot gedeeltelijke inwerkingstelling van type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997009895 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de heer Smeets, K., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn ambt uitoefenen en er moeten verbli (...) type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997000742 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om de rijkswacht tijdelijk tegen betaling prestaties te laten leveren ten behoeve van de gemeenten. Addendum type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997002115 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 14/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de investeringspremies die medegefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de uitvoering van het E type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997036262 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997036261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning als geografische benaming van gedistilleerde dranken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997027547 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Gewest tegemoetkomt in de financiering van middelgrote woningen die door een openbare instelling worden opgericht type besluit van de waalse regering prom. 02/10/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997027548 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 59 van het decreet van 19 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997

document

type document prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997009734 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

beschikking

type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997053572 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Valvo, Fernand Léon Valvo, Fernand Léon, weduwnaar van De Clerck, Marie Albertine Catherin Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997009896 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent : 1; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 2. De kandidaturen voor een benoeming in de Rec Voor elke kandidat

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997008170 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** pedagogische referenten met voldoende kennis van het **** voor het Instituut voor vorming en voortgezette opleiding in de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen in ****. **** type aanwerving prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997008173 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** informatici-projectleiders voor het Ministerie van **** (****97804). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeft(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997008171 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attachés voor het **** **** voor Uitrusting en **** (****97015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997008175 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten (rang : ****1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97003). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. ****, ****, Mol 2. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997009894 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 1997 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Regout, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer Laffineur, G., onde - is de heer Guente

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997011302 bron ministerie van economische zaken Lijst van de personen op datum van 30 juni 1997 erkend in toepassing van artikel 23 der wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn financiering Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoerin De hier type lijst prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997011300 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1997 erkend in toepassing van artikel 3, type lijst prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997011301 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1997 geregistreerd als erkende kredietgever in toepassing van artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Bekendmaking gedaan door het Ministerie van Economische Zaken in uitvoering De hie type lijst prom. -- pub. 23/10/1997 numac 1997011299 bron ministerie van economische zaken Lijst der personen op datum van 30 juni 1997 erkend in toepassing van artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of die het voorwerp uitmaken van een bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van dezelfde Beke

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 11/09/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997027556 bron ministerie van het waalse gewest Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Directieraad van het Ministerie van het Waalse Gewest
^