B.S. Index van de publicaties van 24 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997003567 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Farciennes Prijs : Perceel 1 : F 190 000, buiten(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997022657 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in de groentenconservennijverheid type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009897 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1997 wordt de heer Verte, D., gerechtelijk officier bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op datum van 1 oktober 1997 benoemd tot officier-commissaris voor gerecht (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009901 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 1997 : - is aan de heer Robeyns, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren - is de heer Rob type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009876 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Hernieuwing mandaten Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 wordt het mandaat van de heer P. Thomas, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, als voorzitter van de Bij hetz type koninklijk besluit prom. 30/09/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997000636 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Weigering van een vergunning Bij koninklijk besluit van 8 september 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, (...) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997 gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen op 55 jaar aan de werklieden type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012497 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de gr type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervolmaking van de economische, sociale en technische kenni type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014233 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012564 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen voor de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014235 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezic type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012563 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de groentenconservennijverheid type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012556 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende het brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997036242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor 1997 onder de gemeenten die tot het Vlaams Gewest behoren en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997021335 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 30 september 1997 in zake R. Walgraffe tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Sche

document

type document prom. 08/09/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997014230 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Beslissing van het Directiecomité van de Post in verband met de bevoegdheidsdelegaties inzake frankeermachines van particulieren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/08/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Paritaire Commissie voor het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de commissie opgericht bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997029334 bron ministerie van de franse gemeenschap ONE. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 1997 wordt de erkenning toegekend aan de V.Z.W. « SOS Enfants du Centre », gelegen rue Paul Janson 25, te 7100 La Louvière, als ploeg gespecialiseerd in het opsp (. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor Verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap bevoegd inzake Academische Ziekenhuizen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 1997 wordt de heer Jean-Michel Crielaard tot plaatsvervangend lid van de Raad v (... type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezondheidscentrum. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 1997 is het gemeentelijk gezondheidscentrum nr. 2106, Kribbestraat 6, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd de titel van erkend gezondheidscentrum te vo Deze er

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009898 bron ministerie van justitie Erratum In het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1997, blz. 26039, regel 40, lezen : « bij het parket van de arbeidsauditeur te Namen en te Dinant » in plaats van « bij het parket van de arbeidsauditeur te Namen ».

arrest

type arrest prom. 30/10/1990 pub. 24/10/1997 numac 1997029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie opgericht bij artikel 2 van de wet van 8 februari 1974

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik ter vervanging van Mevr. Amory Christine De betrokken De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009903 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - notaris ter standplaats : - Aalst : 1; - Saint-Nicolas : 1; - Tilleur : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetek(...) Voor elke kandidatuur dient een afzon type vacante bettreking prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009902 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-krijgsauditeur : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Voor elke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997009899 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 oktober 1997 zijn benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het kanton Aat, Mevr. Marbaix, M.-J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - b Bij koninklijke

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de bepalingen betreffende de stages die met het oog op het verkrijgen van een brevet in verpleegkundige verzorging moeten worden gemaakt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de bepalingen betreffende de stages die met het oog op het verkrijgen van een graduaat in verpleegkundige verzorging moeten worden gemaakt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997000504 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 7 juli 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen Bij koni

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997022749 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 68288 uitgesproken door de Raad van State op 24 september 1997 vernietigt het koninklijk besluit van 23 december 1993 tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering(...) (...)

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997000777 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Godderie, E., werd, op datum van 15 september 1997, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Lokeren. Adjudant bij de rijkswacht De Zutter, P., werd, op datum van 15 septem Adjudant bij

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 24/10/1997 numac 1997008269 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Mededeling van de Staat Door het Vast Secretariaat voor Werving worden in de loop van het tweede semester van het jaar 1997 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, van het Frans en van het Duits georganiseerd voor personen die e Voor na
^