B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997009827 bron ministerie van justitie Commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers - Samenstelling - Wijziging In de Commissie tot bescherming van de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/1996 pub. 25/10/1997 numac 1997011367 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Oriënteringscomité opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 07/08/1995 pub. 25/10/1997 numac 1997011368 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022753 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016258 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1996 betreffende de handel in bepaalde met imidacloprid behandelde zaaizaden type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003587 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van types van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers Het type koninklijk besluit prom. 30/09/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003549 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende vaststelling voor het dienstjaar 1997 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werk type koninklijk besluit prom. 17/09/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003569 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 92bis, § 4quater, zesde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997003589 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997016290 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende steun aan de landbouw

erratum

type erratum prom. 19/06/1997 pub. 25/10/1997 numac 1997022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplic

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 is de heer Mathias, Jean-Claude, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Rogister, (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997021337 bron diensten van de eerste minister Interministeriële Conferentie voor het Migrantenbeleid Impulsfonds voor het Migrantenbeleid I. Inleiding Op initiatief van de Federale Regering is in 1991 een Fonds voor het Migrantenbeleid opgericht dat bestemd is om projecten te financieren 75 % van type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997021345 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 september 1997, dat in werking treedt op 1 mei 1998, wordt eervol ontslag uit zijn functie verleend aa De betrok

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997021346 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Openstaande betrekking van secretaris-generaal De betrekking van secretaris-generaal staat open in de personeelsformatie van de Federale diensten voor we(...) Deze betre type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997009908 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - griffier : - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; - bij de politierechtbank te Brussel : 1, vanaf 1 maart 1998 (*); - adjunct-griffier bij de rechtbank van ee(...) - adjunct-secretaris

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997009907 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997 is de heer Van der Avort, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, v Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997021334 bron arbitragehof Arrest nr. 61/97 van 14 oktober 1997 Rolnummer : 1123 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/10/1997 numac 1997022734 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 1 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^