B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet type wet prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997014150 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 15 april 1997 wordt aan de heer Van Den Wouwer Franciscus, Antonius, Maria, met ingang van 1 november 1997, eervol ontslag verleend uit zijn functies van industrieel ingenieur. Hij wordt g type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 is aan de heer Vangronsveld, Celestin, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997014140 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Dienst voor Regeling der Binnenvaart Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 2 mei 1997 werden navermelde onderscheidingen verleend : Orde van Leopold II Ridder (Benoeming) De heren : Franc(...) Hulsmans, H.P.A., hoofdklerk. Zij nemen rang in de type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012667 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012531 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012673 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die personenwagens assembleren, gelegen in het administratief arrondissement Vilvoorde, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor de vervaardiging van elektrische leidingen voor autobekabelingen en van elektrische bekabelingen voor auto's in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012677 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen voor ketel-, plooi- en snijconstructies en voor de vervaardiging van kleine gebinten, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektri type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997027539 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie voor uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 worden de heren André Remy, ondermagazijnchef bij de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" , en Antoine Thiry, bu(...) Bij hetzelfde besluit wordt de Gouden Medaille der Kroonorde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erkenning van een dosimeter Bij ministerieel besluit van 30 juli 1997, wordt het Bubble Technology Industries dosimetrie De gebr type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997011312 bron ministerie van economische zaken Financieringshuur. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 1997, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Electronic Memories & Magneti Bij minister type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997000527 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciaal rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's Bij ministerieel besluit van 4 december 1996 tot vaststelling van een provinciaal rampenplan voor hulpverlening voor nucleaire risico's. Het rampenplan voor de provincie Luik Dit besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997036294 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de bouw door de gemeenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capacite

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997027540 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitters, leden en griffiers van de raad van beroep eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en aan het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997027541 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Berichten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type bericht prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997021278 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heren Van Schoote, Yves, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 131 en Van De zaak

document

type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003580 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - TELE-KWINTO voor de maand november 1997 De openbare trekkingen, TELE-KWINTO, voor de maand november 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 11 uur : Op woensdag 5 november 1997. Studio L.B.O. avenue Ariane 1200 Bruxelles Vanaf 1 type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003597 bron ministerie van financien Interventiefonds van de beursvennootschappen Tegemoetkomingsprocedure Overeenkomstig zijn algemeen reglement heeft het Interventiefonds van de beursvennootschappen een tegemoetkomi(...) de G.C.V. Goethals en C°, Priester Daensplein 2, te 9300 Aalst, d type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997016283 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouweconomie. - Te begeven betrekking De betrekking van hoofd van een departement van het Departement "Macro-economie, sociologie, documentatie en statistiek" van het Centrum voor Landbouweconomie te Brussel (...) Het vermelde departe type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997041407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 juli 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997011291 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Machtigingen tot bevoegdheid Bij ministeriëel besluit van 30 juli 1997 worden de hierna vermelde titularissen van de funkties gemachtigd tot het uitoefenen van de bevoegdheid in het kader van de toepassing van de artikel - de Dir type document prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003579 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand november 1997 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand november 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 november. R.T.B.F. S A. Reyerslaan, 52 1044

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997009910 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 13 oktober 1997, werd de heer De Biseau d'Hauteville , erekamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervange(...) Hof van beroep

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003329 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 1996 wordt benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Pardon, J., directeur van het juridisch en fiscaal departement bij de Belgische Vereniging van Banken. Hij za (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012739 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 is Mevr. Schampaert, Gary, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Antwerpen, ter vervanging van de heer Janssens, A Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 juni 1997 werd de heer Paul H.J.G. Meunier, Adviseur-generaal, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij neemt zijn rang in de Orde in op (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997022751 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen Beheerscomité. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het b - worden

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997041611 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, ter vervanging van Mevr. Gary Schampaert type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, ter vervanging van de heer Noël De Bie, vanaf 26 d De type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997009911 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - advocaat-generaal bij het Hof van cassatie : 1. Deze plaats vervangt een van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997. De kandidaturen voor ee Voor elke kandidatuu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997009909 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 1997 is de heer Gouy, M., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, in ruste gesteld op datum van 28 november 1997. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund Hij wordt,

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003560 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Deposito- en Consignatiekas Koninklijk Besluit nr. 150 van 18 maart 1935 . Lijst der in de loop van het eerste halfjaar 1998 door verval van rechten getroffen consignaties. Om de betaling ervan(...) Voor de raadpleging van

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997003578 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand november 1997 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand november 1997 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve Na 19 uur : Iedere woe

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 28/10/1997 numac 1997012716 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 6 oktober 1997 wordt de erkenning verleend bij ministerieel besluit van 19 januari 1996 op naam van de N.(...) Meten van de luchtverontreiniging in de w
^