B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997023017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 25/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997014219 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Staat type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012479 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de bevordering van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012402 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1989 tot vas type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012404 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende een bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012388 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012410 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012500 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het programma-akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en de vorming van r

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997007208 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bekendmaking van de zomervakantie voor scholen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997036206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1988 houdende oprichting en werkwijze van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand en van het administratief secretariaat

document

type document prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997009913 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 14 oktober 1997, heeft de heer Mahieu, W., verkozen tot kamervoorzitter. type document prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997027542 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997027543 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997053583 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Moreau, Alphonsine Juliette Ghislaine Moreau, Alphonsine Juliette Ghislaine, geboren te Doo Alvorens te

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997031431 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1997 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997031430 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegaties van bevoegdheid en ondertekening aan de leidend ambtenaar van het Brussels Franstalig Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsp

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997021341 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 3 november 1997, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bru 1. Goed

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 09/10/1997 pub. 29/10/1997 numac 1997002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 452 Publiciteit van de vacatures van betrekkingen bij bevordering type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997009914 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1997. D Voor elke kandidatu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997009912 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 202 van 23 oktober 1997, blz. 28221, dient in de veertigste lijn, de naam « Gillet » te worden vervangen door « Guillet ».

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/10/1997 numac 1997021348 bron arbitragehof Arrest nr. 56/97 van 9 oktober 1997 Rolnummer 1027 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis,
^