B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997026007 bron ministerie van economische zaken Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 20 oktober 1997 wordt ingeschreven als hypotheekonderneming de naaml (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997003593 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de inkomsten uit spaardeposito's type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997003601 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de accijnzen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vastlegging van de formulieren te gebruiken voor de verklaringen vereist om een beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens de indisponibiliteitstelling van bepaalde militairen van het actief kader van de strijdkrachten type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997027536 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 13 augustus 1997 worden de statutaire wijzigingen goedgekeurd die tijdens de zitting van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 1997 aangenomen werden door de vennoten van de coöperatie Bij mi type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1997 tot erkenning van kredietinstellingen voor het toekennen van kredieten die in aanmerking komen voor de steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Niet-erkenningen als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 7 september 1997 werd de vennootschap European Environment Consultants, opgericht op 8 maart 1990, met hoofdzetel Arthur Maesstraat 82, te 1130 Brussel, niet erkend als b Bij min type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997014203 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1998 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 04/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord en een erkenning van een initiatief voor buitenschoolse opvang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036297 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een derde preventiestimulerend programma type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1994 waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt om 1 ingenieur, 3 bestuurssecretarissen en 1 opsteller contract type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036298 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling en organisatie van een tweede preventiestimulerend programma

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027566 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de prijzen die voor het reizigersvervoer geïnd moeten worden op het net van de maatschappijen van openbaar vervoer in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027575 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, de Bi type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027570 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de Pro type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027567 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-staten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, de Prot type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027576 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, va type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027571 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Euro-Mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, de Pr type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027578 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het Energiehandvest, de Bijlagen EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA, T, de Beslissingen en het Protocol betreffende energieëfficientie en daarmee verbandhoudende milieuaspecten, alsmede de type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027580 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, opgemaakt te Espoo op 25 februari 1991 type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027568 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, het Protocol en de Slotakte, opgemaakt te type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027579 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, opgemaakt te Helsinki op 17 maart 1992 type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027573 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X type decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027574 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 23/10/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997027569 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet waarbij de door het Franse kiescollege rechtstreeks gekozen senatoren betrokken zijn bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad

document

type document prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997040608 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 25 juli 1997 werd Metaalhandel Werrens N.V., Industrieweg 3, te 2490 Balen, erkend als ophaler van afvalstoffen. Erkenningsnummer : 1268/E235. Bij bes Erkenningsnumme

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997012734 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erratum In de berichten van neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 1997, blz. 18488, is de volgende erratum te signaleren : Overeenkomst 44281/COB/318, lezen : "De organisat (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997014225 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Onderzoeksraad voor de Zeevaart. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 september 1997 wordt benoemd tot bijzitter bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart de heer Lepeire, Willy, schipper (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997011310 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 juli 1996 werden, met ingang van 8 april 1996, benoemd : Leopoldsorde Ridder De heren : Octave M.E. Bertrand, mijnmeter-verificateur bij het Bestuur Leo J.E. Hendrix, best

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997009918 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ukkel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven - adjunct-grif

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997008182 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** maatschappelijk assistenten voor het Ministerie van **** (****97011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997008265 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het ****. - ****96051. - **** ****(...) 1. ****, ****, AALTE

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997009916 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997, in werking tredend op 1 mei 1996, is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Leuze, de heer Bataille, A., opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te D - het k

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Niet-erkenning Bij besluit van de administrateur-generaal van 24 juli 1997 werd de N.V. Vannieuwenhuyse, Manestraat 25, 8870 Izegem, niet erkend als ophal (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997026006 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuille onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997000784 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Nationale Orden. - Eervolle onderscheiding Bij koninklijk besluit nr. 411 van 15 oktober 1997 wordt het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde, postuum verleend aan eerste wachtmeester bij de rijkswacht Michat, Henri. Deze ondersc (...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997012733 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 22 juli 199 Artikel type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 1 Bij ministerieel besluit van 7 september 1997 werd de heer James Delanoeye, geboren op 14 augustus 1965, wonende Kragendijk 59, te 8300 Knokke-Heist, vanaf 8 augustus 1997, voor een duur van 5 j (...) type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als laboratorium. - Vervanging Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 werd artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 mei 1993 houdende erkenning van het laboratorium IWACO BV, Hoofdweg 490, PB 8520, NL-3009 Rotterdam « De analyses type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036340 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als laboratorium. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 werd het ministerieel besluit van 6 december 1994 houdende erkenning van het laboratorium Trans Vancoppenolle N.V., Amersveldestraat 162a, 8610 Kortemark-Hand (...) type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036339 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als laboratorium. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 14 september 1997 werd artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 september 1995 houdende erkenning van het laboratorium EURECO, te 2040 Antwerpen, vervangen door volgende « Het l type erkenning prom. -- pub. 30/10/1997 numac 1997036237 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als laboratorium Bij ministerieel besluit van 15 september 1997 werd Envirolab, Orionweg 3, NL-4782 SC Moerdijk , erkend voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen, in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffe(...) (...)

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 01/07/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997036299 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest gemachtigd wordt om contractuele personeelsleden in dienst te nemen om aan tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften te voldoen die het gevolg zijn
^