B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997041310 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 januari 1998 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) het bedrag dat

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997021343 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technisc type koninklijk besluit prom. 23/06/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 23/06/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 19/08/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeels formatie van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022722 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitters en de verslaggevers van de Raden van Beroep van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 25/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997021344 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016245 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014241 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003604 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997000778 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de trainings- en opleidingscentra voor de gemeentepolitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014212 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Commissie Comform. - Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 augustus 1997, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer - wordt eer type ministerieel besluit prom. 24/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997014213 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1997 type ministerieel besluit prom. 07/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022744 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type ministerieel besluit prom. 02/07/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Controle dienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 17/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997000727 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022721 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 20/08/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022633 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016293 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 12/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003562 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen en der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 08/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997016267 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003605 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 21 OKTOBER 1997 -Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036302 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036281 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van sommige bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, met betrekking tot de toegang tot de functie van leidend ambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997036280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997021349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Amelinckx, Willy, wonende 2880 Bornem, Achterweidestraat 49a, 1, heeft op 13 oktober 1997 Deze za type bericht prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997003573 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Vóór de publicatie van het jaarlijks bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars De wijzigin type bericht prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997012731 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zi In art

document

type document prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997040310 bron ministerie van economische zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 17/10/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997003599 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de ambtenaren der douane of accijnzen. - Erratum type erratum prom. 21/11/1995 pub. 31/10/1997 numac 1997027581 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief tot wijziging van omzendbrief 92/1 van 2 december 1992 betreffende de in artikel 340 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium bepaalde studie-, leidings-, controle- en toezichtskosten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997003455 bron ministerie van financien Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 juli 1997 wordt, met ingang van 1 april 1997, het hiernavermelde personeelslid tot hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur bij de administratie van het Kadaster benoemd in de standplaats vermeld tegenov Voor de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997009921 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 wordt de heer Xavier Stevenaert, met ingang van 1 september 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbestuur (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997009924 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worde Voor elke kand

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997015220 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 16/97. - Aanwerving van een doctor in de geneeskunde, ter beschikking gesteld van de Wereldgezondheidsorganisatie in Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking gaat over tot de aanwerving van een doctor in de g(...) Ambtsbe type aanwerving prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997015216 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 15/97 Aanwerving van een verantwoordelijke voor het project "Steun aan de runderteelt van het Azawak-ras" in Niger Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking ga Ambtsbeschrijving :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997009923 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is de heer Jaeken, E., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde, benoemd tot rechter in deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 24 oktober 1997 z - de heer

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997041810 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 228e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1997, onder pagina's - 1 - tot - 49 -. (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036318 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren. - Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Tongeren, Heers, Hoeselt en Riemst Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 Article type gewestplan prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036319 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Antwerpen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van Antwerpen en Stabroek Bij besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 wordt bepaald : Artikel 1. Art. 2. De type gewestplan prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Brugge-Oostkust. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Brugge en Damme Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 wordt bepaald : Artikel Art. 2. He type gewestplan prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036159 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Antwerpen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de stad Antwerpen Een besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 bepaalt : Article 1 er type gewestplan prom. -- pub. 31/10/1997 numac 1997036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Neerpelt-Bree. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Neerpelt-Bree op het grondgebied van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en Hechtel-Eksel (waterzuiv(...) Een besluit van de Vlaamse regerin
^