B.S. Index van de publicaties van 1 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997026168 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair crediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 20 oktober 1997 wordt ingeschreven (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997003559 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées" type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997012508 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Beheerscomité van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 wordt de heer J. Janssens, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, tot lid benoemd van het beh (.. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997012603 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Overlegcommissie van de arbeidsgeneeskundige diensten Ontslagen en vervangingen van leden Bij koninklijk besluit van 20 juni 1997 wordt Mevr. B. Van den Bossche, plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemers in de Overlegcommissie Mevr. C. M type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997022700 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor pensioenen Ontslag van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 11 juli 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 31 juli 1997, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997011296 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 wordt de heer Kinnaert, Luc, geboren op 23 juni 1962, adjunct-adviseur bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, in toepassing van de vrijwillige Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997022691 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1997 houdende toekenning van een toelage van F 2 831 424 aan de V.Z.W. PRISO type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997011321 bron ministerie van economische zaken Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Yasuda Fire & Marine Insurance Company Limited » - « Ongevallen » (tak 1); - « V type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de suik type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden in de groe type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997003603 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 1991 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgifte van effecten en waarden type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997012428 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling in 1995 en 1996

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997015107 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Tweetalig kader bij het Hoofdbestuur Bij ministerieel besluit van 25 juli 1997 wordt de heer Guy Genot, directeur-generaal der Kanselarij en der Geschillen, aangewezen voor een van de betrekkingen van het tweetalig kader van de eerste trap van Bij mini

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997027583 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 december 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het opsporen en vaststellen van overtredingen inzake de milieubescherming type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997027582 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaar die bedoeld wordt in artikel 2, 25°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 11/09/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997027577 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van de aanduiding van lokale herkomst "Binche Kant"

decreet

type decreet prom. 26/06/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997031407 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 26/06/1997 pub. 01/11/1997 numac 1997031406 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1997

document

type document prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997027545 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997022725 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 18 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Lonfils, Etienne, directeur-generaal bij het Ministerie (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997022724 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 18 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Luttun, Johan, algemeen adviseur bij het Ministerie van S (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Egg (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997009927 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het -plaatsvervange

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997015219 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 17/97 Aanwerving van een biomedisch technicus voor Ivoorkust Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking gaat over tot de aanwerving van een biomedisch technicus voor Ambtsbeschrijvi type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008176 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige ambtenaren van de zesde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG968(...) Rangsch type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008177 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de dienst **** betrekkingen leefmilieu voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****96019). - Uitslagen Rangschikking va(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008178 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** burgerlijke ingenieurs-scheikundige **** voor de dienst **** betrekkingen leefmilieu voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****96020). - ****(...) **** type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008180 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteurs-**** voor de Dienst **** **** Leefmilieu van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (**** 96022). - **** ****(...) 1. Godin, Fa type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008249 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-controleurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****96815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997008232 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** verificateurs bij de Administratie der Douane en Accijnzen van het Ministerie van Financiën voor de standplaatsen **** en **** (****97006). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997009926 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 14 augustus 1997, is aan de heer de Pierpont, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde ka Het is h

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 01/11/1997 numac 1997036324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 1 oktober 1997 werd Asbestos Removal N.V., Bijkhoevelaan 16, 2110 Wijnegem, erkend als ophaler va Erkennings
^