B.S. Index van de publicaties van 4 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997012753 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1997 is aan de heer Baudoin, Jos, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 11 november 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgev (... type koninklijk besluit prom. 29/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997021287 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 29/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997022752 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 23/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 16/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het VTT-standaardteken van de « Maison de la Randonnée G.T.A.-Belgique » type ministerieel besluit prom. 15/09/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van het standaardteken van de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Bec du Feyi" type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027592 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Vodelée" type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997027593 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van het natuurreservaat "Sart-Tilman"

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997003585 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen De Administratie der directe belastingen deelt mee dat zij de circulaire over de fiscale aspecten van de overschakeling op de Euro gratis ter beschikking (...) Die aanvraag moet gericht worden aan de Administratie d

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997021336 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 oktober 1997, Die za type bericht prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997014238 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Verstrijken van het beheerscontract tussen Belgacom en de Belgische Staat. - Mededeling Het beheerscontract tussen Belgacom en de Belgische Staat, gesloten voor een duur van vijf jaren op basis van de artikelen 4 en volgende van de wet van 21 ma Op basi type bericht prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997021350 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Officieren uit de Actieve Dienst, met zetel te 1030 Brussel, Milcampslaan 77, Deze z

document

type document prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997011355 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen de aangegeven prijz(...) Opmerkingen e

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van sommige organen van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit d.d. 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het opvoedend hulp

erratum

type erratum prom. 06/07/1997 pub. 04/11/1997 numac 1997003497 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijksper

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997000786 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober 1997 is de heer Van Hoof, Patrick, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Sint-Katelijne-Waver . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997003594 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt de heer Deleau, Camille J.M.G., hoofdcontroleur van de BTW te Philippeville, op zijn aanvraag opnieu (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997003596 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Mutaties Bij besluit van 23 december 1996 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren gemuteerd naar de naast hun naam in kolom nr. 2 vermelde betrekking, Voor de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997009929 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 wordt de heer Lieven Vansteenbrugge, met ingang van 1 september 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbes (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997012754 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, t.v.v. de heer Jos Baudoin vanaf 11 november 1997 De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997009930 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij het Hof van Cassatie : 1; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton te Verviers : 1, vanaf 1 januari 1998; - beambte bij het parket va - opsteller bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008274 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici der vorsing (specialisatie : scheikunde) (m/v) voor het Centrum voor On(...) Functiebeschrijving : zie rub type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008278 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige attachés (vertalers-revisors Frans- Nederlands-Duits) (rang A6) voor het Waals Ministerie voor Uitrusting en Vervoer Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige attachés (m/v) (vertale(...) Eén type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008272 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gegradueerden (bosbouwkunde) (rang B3) voor het Ministerie van het Waals Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gegradueerden (m/v) (bosbouwkunde) (rang B3) voor het Minist(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008273 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige assistenten (functie : bosbeambten) (rang B3) voor het Ministerie van het Waals Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige assistenten (m/v) (functie : bosbeambten) (rang B3) v(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008275 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (specialisatie : elektromechanica) (m(...) Functiebeschrijving : zie rubriek 1 type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008279 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige verificateurs bij een fiscaal bestuur Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige verificateurs bij een fiscaal bestuur (m/v) voor het Ministerie van Financiën Functiebeschrijving :(...) Toelaatba type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008281 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici der vorsing (specialiteit : microbiologie/immun(...) De wervingsreserve blijft vier jaar geldig. type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008276 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige vakmannen (rang 30) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige vakmannen (rang 30) voor het Ministerie van Financiën. De wervingsreserve blijft vier jaar geldig. Funct(...) Toelaatbaarh type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008282 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige programmeurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige programmeurs (rang 26) voor het Ministerie van Financiën. (...) Functiebeschr type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008277 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouw Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige ingenieurs scheepsbouw voor de dienst Scheepvaartbeheer van het Bestuur van d(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997008280 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (specialisatie : mechanica) (m/v) voor het C(...) Functiebeschrijving : zie ru

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997009928 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 oktober 1997 is benoemd tot griffier bij het Hof van Cassatie, Mevr. Clément, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit Hof. Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is aangewezen tot griffi (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997036161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Antwerpen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Aartselaar Een besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 1997 bepaalt : Het ontwerp-plan De kaart met type gewestplan prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997036246 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Eeklo-Aalter. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Maldegem en Zomergem Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 wordt bepaald : Artik Art. 2. He type gewestplan prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997036244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Antwerpen - Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Ko Bij type gewestplan prom. -- pub. 04/11/1997 numac 1997036260 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Kortrijk. - Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan te Kortrijk Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 wordt het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het konink De kaar
^