B.S. Index van de publicaties van 5 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997011288 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij een jaarlijkse statistiek van de vorderingen en verbintenissen van bepaalde ondernemingen in de financiële en verzekeringssector wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997040409 bron ministerie van financien Bekendmakingen gedaan in uitvoering van artikel 38 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1939 A. Stand van de staatsschuld op 30 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997000779 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bij koninklijk besluit van 16 juni 1997, dat in werking treedt op 1 juli 1997 : wordt de heer Robert DE M~ELENAERE, te Overijse, als vertegenwoord wordt de he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003595 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 5,75 % - 28 maart 2008" type ministerieel besluit prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027597 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingskosten van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997016288 bron ministerie van middenstand en landbouw Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 oktober 1997, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : In artikel 1,

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging tot contractuele aanwerving van personeelsleden voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bekendmaking van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 1997-1998

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997036304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende benoeming van de commissaris van de Vlaamse regering bij de N.V. Vlaamse Participatiemaatschappij en N.V. VMH type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997036305 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanpassing van de voorwaarden en de wijze waarop de commissarissen van de Vlaamse regering bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997036284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de presentiegelden voor de raad van beroep en de functioneringsevaluatie betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997027596 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regeringvan 23 december 1993 tot oprichting van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de « Conseil des Langues régionales endogènes de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van het "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel"

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997011389 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997021274 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Bekendmaking van de rekeningen 1996 en de begroting 1997 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgeke Voor de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representative organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Lamon, Jacques D De voor

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 05/11/1997 numac 1997000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalige of Franstalige informaticus, een Nederlandstalige of Franstalige bur(...) De bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Het

programmadecreet

type programmadecreet prom. 24/07/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet met betrekking tot diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs
^